خانه الکترودهای چدنی کیسول

فروشگاه بزرگ زاده

الکترود کیسول

استاندارد

JIS

توضیحات Ni Fe Mn Si C

سختی

HV

الکترود کیسول KCF-50

EST

تعمیرات انواع قطعات چدنی

- REM
0.35
0.50 1.68 200

الکترود کیسول KFN-50

E NiFe-Cl
جوشکاری انواع چدن ، جوشکاری با فولاد و یا سایر قطعات آهنی و غیر آهنی
55.5 REM
1.45
0.36 0.80 190

الکترود کیسول KSN-100

EST

جوشکاری چدن به چدن یا فولادهای مشابه دارای آلیاژ پائین و فولادهای کربنی

REM 0.85 0.35
0.40
0.55
180