خانه سیم جوش استیل لینکلن

سیم جوش لینکلن

استاندارد توضیحات

سیم جوش لینکلن 308

ER 308L
سیم جوش زنگ‌نزن اوستنیتی با مقدار کربن خیلی‌کم، که برای جوشکاری میگ/مگ فولادهای‌مقاوم به خوردگی تثبیت ‌شده یا تثبیت ‌نشده از نوع CrNi مناسب می‌باشد.

سیم جوش لینکلن 308si

ER 308LSi

سیم جوش زنگ ‌نزن اوستنیتی با مقدار کربن خیلی‌کم، که برای جوشکاری میگ/مگ فولادهای‌مقاوم به خوردگی تثبیت ‌شده یا تثبیت ‌نشده از نوع CrNi مناسب می‌باشد.

سیم جوش لینکلن 316

ER 316L

سیم جوش زنگ‌نزن اوستنیتی تثبیت شده برای جوشکاری میگ/مگ فولادهای‌ مقاوم به خوردگی تثبیت ‌شده یا تثبیت ‌نشده از نوع CrNiMo به‌کاررفته و نسبت به خوردگی بین دانه‌ای تا 400 درجه ‌سانتیگراد ‌مقاوم می‌باشد.

سیم جوش لینکلن 316si

ER 316LSi

سیم جوش زنگ‌نزن اوستنیتی تثبیت شده برای جوشکاری میگ/مگ فولادهای‌ مقاوم به خوردگی تثبیت ‌شده یا تثبیت ‌نشده از نوع CrNiMo به‌کاررفته و نسبت به خوردگی بین دانه‌ای تا 400 درجه ‌سانتیگراد ‌مقاوم می‌باشد.

سیم جوش لینکلن 309

ER 309L

سیم جوش فریتی-اوستنیتی که برای جوشکاری میگ/مگ فولادهای پرآلیاژ به فولادهای کم‌آلیاژ یا فاقد آلیاژ مناسب است. بالاترین دمای عملیاتی آن 300 درجه‌ سانتیگراد است

سیم جوش لینکلن 309si

ER 309LSi

سیم جوش فریتی-اوستنیتی که برای جوشکاری میگ/مگ فولادهای پرآلیاژ به فولادهای کم‌آلیاژ یا فاقد آلیاژ مناسب است. بالاترین دمای عملیاتی آن 300 درجه‌ سانتیگراد است

سیم جوش لینکلن 347

ER 347

سیم جوش زنگ‌نزن اوستنیتی تثبیت ‌شده برای جوشکاری میگ/مگ فولادهای مقاوم به خوردگی تثبیت‌ شده یا تثبیت‌ نشده از نوع Cr Ni که نسبت به خوردگی بین‌دانه‌ای تا 400 درجه ‌سانتیگراد مقاوم بوده و درصورت قرارگرفتن در معرض هوا یا گازهای احتراقی اکسیدکننده تا 800 درجه ‌سانتیگراد پوسته نمی‌زند.

سیم جوش لینکلن 347si

ER 347si

سیم جوش زنگ‌نزن اوستنیتی تثبیت ‌شده برای جوشکاری میگ/مگ فولادهای مقاوم به خوردگی تثبیت‌ شده یا تثبیت‌ نشده از نوع Cr Ni که نسبت به خوردگی بین‌دانه‌ای تا 400 درجه ‌سانتیگراد مقاوم بوده و درصورت قرارگرفتن در معرض هوا یا گازهای احتراقی اکسیدکننده تا 800 درجه ‌سانتیگراد پوسته نمی‌زند.

سیم جوش لینکلن 310

ER 310

سیم جوش زنگ نزن کاملا اوستنیتی، که برای جوشکاری میگ/مگ فولادهای مقاوم به حرارت، حاوی 25 درصد CR و 20 درصد Ni و فولادهای کروم دار فریتی مقاوم به حرارت و پوسته زدن(جز در مواقعیکه احتمال خوردگی توسط گازهای احتراقی احیاکننده حاوی گوگرد انتظار می رود) مناسب است.تا دمای 1200 درجه سانتیگراد پوسته نمیزند.فلز جوش آن تا دمای 196-درجه سانتیگراد چقرمگی خوبی نشان می دهد

سیم جوش لینکلن 318

ER 318

سیم جوش زنگ‌نزن اوستنیتی تثبیت ‌شده برای جوشکاری میگ/مگ فولادهای‌مقاوم به خوردگی تثبیت‌ شده یا تثبیت‌ نشده از نوع Cr Ni Mo که نسبت به خوردگی بین‌دانه‌ای تا 400 درجه ‌سانتیگراد مقاوم می‌باشد.

فروشگاه بزرگ زادهسیم جوش استیل