خانه الکترودهای قلیایی لینکلن

الکترود لینکلن

استاندارد توضیحات

الکترود لینکلن 7014

E 7014

این الکترود روتیلی به خاطر داشتن پودر آهن از درصد جایگزینی فراوانی برخوردار بوده و با جریان AC و DC قابل استفاده می باشد.

الکترود لینکلن 7016

E 7016

الكتــرود قليايي با خواص مكانيكي خوب كه براي جوشكاري تعميراتي ، كارگاهي و مونتاژكاري و همچنين اتصال ريل ها استفاده مي شود.

الکترود لینکلن 7018

E 7018

الكترود قليايي با جايگزيني حدود 115 درصد كه جوشي عاري از ترك و چقرمه ايجاد مي كند.

الکترود لینکلن 7018.1

E 7018-1

الكتــرود قليايي با جوشهايي عاري از ترك و چقرمه كه براي جوشكاري فولادهاي تا 6/0 درصد كربن مناسب است.