خانه آلیاژهای برنجی

آلیاژهای این خانواده دارای نقطه ذوب بالایی هستند و بیشتر در نقاطی که فواصل قطعات مورد جوشکاری زیاد بوده و نیاز به پرکردن شیارهای ضخیم میباشد , کاربرد دارند. از خصوصیات دیگر این گروه ارزانی قیمت ونیز بدون محدودیت برای انواع فلزات پایه قابل مصرف هستند. در جدول زیر خواص شیمیایی و فیزیکی انواع آلیاژهای برنجی نمایش داده شده است.

Area of 
Application

Standards

Working 
temperature

˚ C

Melting 
range

˚ C

Composition % by weight

Simbon
Product Code

ISO 17672
(2010)

EN 1044
(1999)

ISO 6377
(1995)

DIN 8513

Ni

Mn

Si

Sn

Cu

Zn

brass type special ductile alloy for ferrous and cuprous metals.

UTP 1 is particularly recommended for hot-galvanized tubes.

Ni containing brass brazing rod for building up on steel,grey cast iron and malleable cast iron against gliding wear.

The deposit is also corrosion resistant.High-strength nickel and silver containing special alloy for brazing of butt joints on heavily stressed components in the construction of vehicles and sleeveless pipe assembles.

Cu 470 & 
Cu 470a

CU 301

B Cu60Zn(Si)

L-CuZn40

Min 
900 ˚C
recommended

875 - 895

-

-

0.3

0.2

60

Rem

BBS 301

Cu 470 & 
Cu 470a

CU 302

B Cu60Zn(Sn)(Si)

L-CuZn40

875 - 895

-

-

0.3

0.4

60

Rem

BBS 302

Cu 471

CU 303

B Cu60Zn(Si)(Mn)

L-CuZn40

875 - 900

-

0.15

0.25

0.2

60

Rem

BBS 303

-

CU 304

B Cu60Zn(Sn)(Si)(Mn)

L-CuZn39Sn

875 - 900

-

0.15

0.25

0.3

60

Rem

BBS 304

-

CU 305

B Cu48ZnNi(Si)

L-CuNi10Zn42

890 - 920

10

0.2

0.25

0.2

48

Rem

BBS 305

-

CU 306

B Cu59ZnSn(Ni)(Mn)(Si)

L-CuZn39Sn

870 - 890

1

0.6

0.3

1.0

59

Rem

BBS 306