خانه تورچ جوشکاری تنگستن

تورچ جوشکاری تنگستن

 

دستگاه دومنظوره جهت پاشش پودر و جوش سیم تنگستن کارباید به صورت استاندارد با سه عدد نازل جهت پودرپاشی و جوشکاری

پوشش ضد سایش -پودر سخت کاری-تورچ جوشکاری تنگستن-دستگاه جوشکاری تنگستن -تورچ جوشکاری اکسی استیلن -پودر ضد سایش- الکترود تنگستن - سیم جوش تنگستن
تورچ جوشکاری تنگستن