خانه پودر سختکاری تنگستن

 

پودر سختکاری ( پودر ضد سایش ) تنگستن کارباید

ساخت مارتک فرانسه

پودرهای بر پایه نیکل پیش مخلوط با دانه های کاربید تنگستن

Type Ni-based Powder

Carbide particles
size

% Powder % Carbide Packaging
in plastic bottles
MADUR 6210 MADUR 6010 40 – 80 µ 80 20 1 kg
MADUR 6410 MADUR 6010 40 – 80 µ 60 40 1 kg
MADUR 6510 MADUR 6010 40 – 80 µ 50 50 1 kg

 

پودر سختکاری تنگستن

پودر سختکاری تنگستن