سیم جوشهای آما

 

خانه محصولات مفتولهای جوشکاری سیم جوش آما

سیم جوش میگ /مگ بدون آلیاژ :

AWS/ASME
SFA 5.1
DIN 8559

توضیحات


SG 2
ايـن سيم جـوش براي جـوشكاري مگ فولادهاي عمومي ساختماني و فولادهاي لوله با استفاده از گاز Co 2 و ديگر مخلوط گازها نظير گاز آرگون با 5 تا 25 درصد Co2 بكار مي رود.

SG 3

ايـن سيم جـوش براي جـوشكاري مگ فولادهاي عمومي ساختماني و فولادهاي لوله با استفاده از گاز Co2 و ديگر مخلوط گازها نظير گاز آرگون با 5 تا 25 درصد Co2 بكار مي رود.

ER70S-3

ايـن سيم جـوشها براي جـوشكاري مگ فولادهاي عمومي ساختماني و فولادهاي لوله با استفاده از گاز Co2 و ديگر مخلوط گازها بكار مي رود.

ER70S-4

ايـن سيم جـوشها براي جـوشكاري مگ فولادهاي عمومي ساختماني و فولادهاي لوله با استفاده از گاز Co2 و ديگر مخلوط گازها بكار مي رود.

ER70S-6

اين سيم جـوشها براي جـوشكاري مگ فولادهاي عمومي ساختماني و فولادهاي لوله با استفاده از گاز Co2 و ديگر مخلوط گازها بكار مي رود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیم جوش میگ /مگ کم آلیاژ :

AWS/ASME
SFA 5.1

توضیحات

ER 80 S-G

سيم جـوش آلياژ متوسط براي جـوشكاري مگ فـولادهاي لـوله سـازي و ديگ سازي از نوع CrMo كه تا دماي كاري  550 ºC  مقاوم هستند مناسب مي باشد.

ER 100 S-G

سيم جـوش مگ که برای جوشکاری فولادهای ساختمانی دانه ریز استحکام بالا مورد استفاده قرار می گیرد.

ER 80S-B6

سيم جـوش مگ که برای جوشکاری لوله و ورق ها از جنس فولاد آلیاژ حاوی 5 درصد کروم و 0/5 درصد مولبدین که در صنایع پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 

سیم جوش میگ /مگ  آلیاژی برای فولادهای زنگ نزن :

AWS/ASME
SFA 5.1

توضیحات

ER 308 L

سيم جوش زنگ نزن اوستنيتي با مقدار كربن خيلي كم، كه براي جوشكاري مگ فولادهاي مقاوم به خوردگي تثبيت شده يا تثبيت نشده از نوع CrNi  مناسب مي باشد.

ER 309 L

سيم جوش فريتي- اوستنيتي كه براي جوشكاري مگ فولادهاي پر آلياژ به فولادهاي كم آلياژ يا فاقد آلياژ مناسب است.

ER 310

سيم جوش زنگ نزن كاملا اوستنيتي، كه براي جوشكاري مگ فولادهاي مقاوم به حرارت ، حاوي25 Cr% و  20 Ni%  و فـولادهاي كروم دار فريتي مقاوم به حـرارت و پوسته زدن (جز در مواقعيكه احتمال خـوردگي توسط گازهاي احتراقي احيا كننده حـاوي گوگرد انتظار مي رود) مناسب است

ER 316 L سيـم جـوش زنگ نزن اوستنيتي تثبيت شده بـراي جـوشكاري مگ فـولادهاي مقاوم به خوردگي تثبيت شده يا تثبيت نشده از نوع Cr Ni Mo بكار رفته و نسبت به خوردگي بين دانه اي تا 400 درجه سانتيگراد مقاوم مي باشد
ER 318 سيـم جـوش زنگ نزن اوستنيتي تثبيت شده بـراي جـوشكاري مگ فـولادهاي مقاوم به خوردگي تثبيت شده يا تثبيت نشده از نوع    Cr Ni Mo كه نسبت به خوردگي بين دانه اي تا 400 درجه سانتيگراد مقاوم مي باشد.
ER 347 سيـم جـوش زنگ نزن اوستنيتي تثبيت شده بـراي جـوشكاري مگ فـولادهاي مقاوم به خوردگي تثبيت شده يا تثبيت نشده از نوع  Cr Niكه نسبت به خوردگي بين دانه اي تا 400 درجه سانتيگراد مقاوم بوده در صورت قرار گرفتن در معرض هوا يا گازهاي احتراقي اكسيد كننده تا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیم جوش میگ /مگ  آلیاژی برای غیر آهنی:

AWS/ASME
SFA 5.1

توضیحات

ER NiCr-3

سيم جـوش مگ که برای جوشکاری آلیاژ پایه نیکل مورد استفاده قرار می گیرد.

ER NiCrMo-3

سيم جـوش مگ که برای جوشکاری آلیاژ پایه نیکل مثل اینکونل 625 و اینکولوی 825 فولادهای ضدزنگ مولیبدونیوم بالا مورد استفاده قرار می گیرد.

ER NiCu-7

سيم جـوش مگ که برای اتصال و سطح کاری نیکل به مس و پوشش کاری آلیاژهای نیکل ومس بروی فولادها استفاده مشود .

 

 

 

سیم جوش میگ /مگ آلیاژی برای آلومينيوم:

AWS/ASME
SFA 5.1

توضیحات

ER 4043

سيم جـوش مگ که برای جوشکاری آلومينيوم هاي داراي پايه آلومينيومي مي باشد حداقل 2% تا 7% سيليس مورد استفاده قرار مي گيرد اين كار باعث ميشود سرعت و نفوذ فوق العاده اي به كار بدهد كه بيشتر استفاده عمومي كارخانجات و خودرو سازي و كاربرد عمومي در ساخت و ساز دارد.

ER 5356

سيم جـوش مگ که برای جوشکاری آلومينيوم براي جوشكاري تركيباتي كه داراي پايه آلومينيومي مي باشد حداكثر 5% منيزيم مورد استفاده قرار ميگيرد كه اين عمل باعث مي شود مقاوت خوبي در مقابل زنگ زدگي و خوردگي آب شور داشته باشد كه مورد استفاده در ساخت و سازه هاي دريائي ، مخازن ، راه آهن و كارخانجات خودرو سازي مي باشد.

 

 

 

 

 

سیم جوش تیگ بدون آلیاژ :

AWS/ASME
SFA 5.1

توضیحات

ER70S-3
اين سيم جوشها براي جوشكاري تيگ فولادهاي عمومي ساختماني و فولادهاي لوله با استفاده از گاز آرگون، بكار مي رود.
ER70S-4

اين سيم جوشها براي جوشكاري تيگ فولادهاي عمومي ساختماني و فولادهاي لوله با استفاده از گاز آرگون، بكار مي رود.

ER70S-6

اين سيم جوشها براي جوشكاري تيگ فولادهاي عمومي ساختماني و فولادهاي لوله با استفاده از گاز آرگون، بكار مي رود.

 

 

 

سیم جوش تیگ کم آلیاژ :

AWS/ASME
SFA 5.1

توضیحات

ER 80S-G

سيم جـوش آلياژ متوسط براي جـوشكاري تیگ فـولادهاي لـوله سـازي و ديگ سازي از نوع CrMo كه تا دماي كاري  550 ºC  مقاوم هستند مناسب مي باشد.

ER 70S-B2L

سيم جـوش تیگ که برای جوشکاری فولادهای ساختمانی دانه ریز استحکام بالا مورد استفاده قرار می گیرد.

ER 80S-B6

سيم جـوش مگ که برای جوشکاری لوله و ورق ها از جنس فولاد آلیاژ حاوی 5 درصد کروم و 0/5 درصد مولبدین که در صنایع پتروشیمی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

 

 

 

سیم جوش تیگ آلیاژی برای فولادهای زنگ نزن :

AWS/ASME
SFA 5.1

توضیحات

ER 308 L

سيم جوش زنگ نزن اوستنيتي با مقدار كربن خيلي كم، كه براي جوشكاري تيگ فولادهاي مقاوم به خوردگي تثبيت شده يا تثبيت مناسب مي باشد

ER 309 L

سيم جـوش فريتي- اوستنيتي كه براي جوشكاري تيگ فولادهاي پر آلياژ به فولادهاي كم آلياژ يا فاقد آلياژ مناسب است.

ER 310

سـيم جـوش زنگ نزن كـاملا اوستنيتي، كه بـراي جـوشكاري تيگ فـولادهاي مـقاوم به حـرارت ، حاوي  20 %Niو 25%Crو فـولادهاي كروم دار فـريتي مـقاوم به حـرارت و پوسته زدن (جز در مواقعيكه احتمال هجوم خـوردگي توسط گـازهاي احتراقي احيا كننده حـاوي گوگرد انتظار مـي رود) مـناسب است.

ER 316 L سيـم جـوش زنگ نزن اوستنيتي تثبيت شده بـراي جـوشكاري تيگ فـولادهاي مقاوم به خوردگي تثبيت شده يا تثبيت نشده از نوع  Cr Ni Mo بكار رفته و نسبت به خوردگي بين دانه اي تا 400 درجه سانتيگراد مقاوم مي باشد.
ER 318 سيـم جـوش زنگ نزن اوستنيتي تثبيت شده بـراي جـوشكاري تيگ فـولادهاي مقاوم به خوردگي تثبيت شده يا تثبيت نشده از نوع  Cr Ni Mo بكار رفته و نسبت به خوردگي بين دانه اي تا 400 درجه سانتيگراد مقاوم مي باشد.
ER 347 جـوشكاري تيگ فـولادهاي مقاوم به خوردگي تثبيت شده و نشده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیم جوش تیگ آلیاژی برای غیر آهنی:

AWS/ASME
SFA 5.1

توضیحات

E NiCr-3

سيم جـوش تیگ که برای جوشکاری آلیاژ پایه نیکل مورد استفاده قرار می گیرد.

E NiCrMo-3

سيم جـوش تیگ که برای جوشکاری آلیاژ پایه نیکل مثل اینکونل 625 و اینکولوی 825 فولادهای ضدزنگ مولیبدونیوم بالا مورد استفاده قرار می گیرد.

ER NiCu-7

سيم جـوش تیگ که برای اتصال و سطح کاری نیکل به مس و پوشش کاری آلیاژهای نیکل ومس بروی فولادها استفاده مشود .

 

 

 

 

 

سیم جوش توپودری:

AWS/ASME
SFA 5.1
DIN 8559

توضیحات

E 71 T-1

الـكترود با مغزي پودر فـلز كه خواص جـوشكاري عالي در محدوده حالت انتقال مذاب بصورت اتصال كوتاه و حالت اسپري دارد

E 71 T-1
SGR1 M21 Y 4643

الـكترود تـوپودري روتيلي با  سرباره سريع الانجماد، كه بدليل سهولت كنترل حوضچه جـوش آن (حتي در زمان استفاده از جريان بالا بمنظور افزايش نرخ رسوب) قابليت كاربرد عالي در تمام حالات را دارا مي باشد.

E 71 T-1H4
سيم جـوش مسوار بدون درز تـوپودري روتيلي كه بـراي جـوشكاري سازه هاي فـلزي در يك يا چند پاس بكار مي رود.
E 70T-5

الـكترود توپودري قليايي با ويژگيهاي عملي خوب، داراي خواص مكانيكي عالـي در فـلز جوش كه براي جوشكاري فولادهاي داراي مقدار كربن بالا مناسب است.

MSG 6-55 الـكترود تـوپودري با آلياژ متوسط از نوع قليايي كه بـراي روكش كاري سخت و مقاوم به سايش قطعات تحت سايش زياد بكار مي رود.
E 91 T1-G
الـكترود تـوپودري كه براي جوشكاري با تكنيك يك و چند پاسي فولادهاي داراي استحكام بالا مناسب مي باشد.