محصولات ایساب

 

خانه سیم جوش های ایساب سیم جوش سختکاری ایساب

سیم جوش میگ/مگ سختکاری ایساب

 

 

 

Designation
DIN 8555
MSG-2-GZ-C-350
OK Autrod 13.89
DIN 8555
MSG-2-GZ-C-50G
OK Autrod 13.90
DIN 8555
MSG-6-GZ-C-60G
OK Autrod 13.91

سیم جوش