خانه سوپرآلیاژهای پایه کبالت

سیم جوش Stellite (الکترود استلایت)

TRIBALOY

UMCO

 • گرید: UMCO 50- UMCO 51
 • فرم محصول: فیلر-کلاف-الکترود-پودر-میلگرد-قطعات سفارشی
 • مشخصات فنی:

   

  UMCO 50

  UMCO 51

ELGILOY

 • گرید: ELGILOY
 • فرم محصول: فیلر-کلاف-الکترود-پودر-میلگرد-قطعات سفارشی
 • مشخصات فنی:

  ELGILOY

F-75

 • فرم محصول: فیلر-کلاف-الکترود-پودر-میلگرد-قطعات سفارشی
 • مشخصات فنی:

  F-75

FSX-414

 • فرم محصول: فیلر-کلاف-الکترود-شمش-قطعات سفارشی
 • مشخصات فنی:

  FSX 414

INCONEL 783

 • فرم محصول: فیلر-کلاف-الکترود-پودر-میلگرد-قطعات سفارشی
 • مشخصات فنی:

  اینکونل 783

NIMONIC MP35N

 • فرم محصول:فیلر-کلاف-الکترود-پودر-میلگرد-قطعات سفارشی
 • مشخصات فنی:

  نایمونیک MP35N

X-40

 • فرم محصول: فیلر-کلاف-الکترود-پودر-میلگرد-قطعات سفارشی
 • مشخصات فنی:

  X-40

X-45

 • فرم محصول: فیلر-کلاف-الکترود-پودر-میلگرد-قطعات سفارشی
 • مشخصات فنی:

  X-45