سنگهای برش و سایش

 

خانه سنگهای کومت سنگبری

سنگبر کومت

سنگبر کومت

 

R.P.M

Size

M/S

13300

115×(2.5/3.0)×22.2

80

12300

125×(2.5/3.0)×22.2

80

8500

180×(2.5/3.0)×22.2

80

6600

230×(2.5/3.0)×22.2

80