سنگهای برش و سایش

 

خانه سنگهای کومت سنگهای برش استیل

سنگ برش استیل کومت

سنگ برش استیل کومت

 

R.P.M

Size

M/S

13300

115×(1.0/1.6/2.0)×22.2

80

12300

125×(1.0/1.6/2.0)×22.2

80

8500

180×(1.6/1.9/3)×22.2

80

6600

230×(1.6/1.9/3)×22.2

80