سنگهای برش و سایش

 

خانه سنگهای کومت سنگهای ساب آهن

سنگ ساب آهن کومت

سنگ ساب آهن کومت

 

R.P.M

Size

M/S

13300

115×6×22

80

12300

125×6×22

80

8500

180×6×22

80

6600

230×6×22

80