سنگهای برش و سایش

 

خانه سنگهای کومت سنگ پروفیل بر

سنگ پروفيل بر کومت

سنگ پرفیل بر کومت

 

R.P.M

Size

M/S

5100

300×(2.5/3.0/3.5/4.0)×25.4

80

4400

350×(2.5/3.0/3.5/4.0)×25.4

80

4400

350×(2.5/3.0/3.5/4.0)×32

80

3800

400×(2.5/3.0/3.5/4.0)×25.4

80