سنگهای برش و سایش

 

خانه سنگهای کومت سنگهای برش آهن

سنگ برش آهن کومت

 

سنگ برش کومت

 

R.P.M

Size

M/S

13300

115×2.5×22

80

12300

125×2.5×22

80

8500

180×2.5/3.0×22

80

6600

230×2.5×22

80