سنگهای برش و سایش

 

خانه سنگهای کلینگ اسپور سنگهای برش استیل

سنگ برش استیل کلینگ اسپور

سنگ برش آهن کلینگ اسپور

نام این محصول بر اساس نام گذاری صفحه سنگ برش  استیل A46 TZ SPECIAL می باشد ولی در بازار با نام صفحه سنگ استیل بر آلمانی نیز شناخته می شود..

سنگ برش آهن کلینگ اسپور