سنگهای برش و سایش

 

خانه سنگهای کلینگ اسپور سنگهای برش آهن

سنگ برش آهن کلینگ اسپور

سنگ برش آهن کلینگ اسپور

نام این محصول بر اساس نام گذاری شرکت کلینگ اسپور صفحه سنگ برش آهن کلینگ اسپور KlingSpor A24 Extra می باشد ولی در بازار با نام صفحه سنگ برش آلمانی نیز شناخته می شود.

سنگ برش آهن کلینگ اسپور