سنگهای برش و سایش

 

خانه سنگهای کلینگ اسپور سنگبری

سنگبری کلینگ اسپور

سنگبری کلینگ اسپور

نام این محصول بر اساس نام گذاری شرکت کلینگ اسپور صفحه سنگ برش C24 EXTRA می باشد ولی در بازار بانام صفحه سنگ بر آلمانی نیز شناخته می شود.

سنگبری کلینگ اسپور