سنگهای برش و سایش

 

خانه سنگهای کلینگ اسپور سنگهای ساب آهن

سنگ ساب آهن کلینگ اسپور

سنگ ساب آهن کلینگ اسپور

نام این محصول بر اساس نام گذاری شرکت کلینگ اسپور صفحه سنگ ساب A24 Extra می باشد ولی در بازار با نام صفحه سنگ ساب آلمانی نیز شناخته می شود.

سنگ ساب آهن کلینگ اسپور