سنگهای برش و سایش

 

خانه سنگهای تیرولیت سنگهای برش استیل

سنگ برش استیل تیرولیت

سنگ برش استیل تیرولیت

نام این محصول بر اساس نام گذاری شرکت تیرولیت صفحه سنگ برش A46R-BF می باشد ولی در بازار با نام صفحه سنگ استیل بر اتریشی نیز شناخته می شود.

سنگ برش استیل تیرولیت