سنگهای برش و سایش

 

خانه سنگهای تیرولیت سنگهای ساب آهن

سنگ ساب آهن تیرولیت

سنگ ساب آهن تیرولیت

نام این محصول بر اساس نام گذاری شرکت تیرولیت صفحه سنگ ساب A30P-BF می باشد ولی در بازار با نام صفحه سنگ ساب اتریشی نیز شناخته می شود.

سنگ ساب آهن تیرولیت