سنگهای برش و سایش

 

خانه سنگهای تیرولیت سنگهای برش آهن

سنگ برش آهن تیرولیت

سنگ برش آهن تیرولیت

نام این محصول بر اساس نام گذاری شرکت تیرولیت صفحه سنگ برش A30S-BF می باشد ولی در بازار بانام صفحه سنگ برش اتریشی نیز شناخته می شود. 

سنگ برش آهن تیرولیت