سنگهای برش و سایش

 

خانه سنگهای آما سنگهای برش آهن

سنگ برش آهن آما

سنگ برش آهن آما

نام این محصول بر اساس نام گذاری شرکت آما صفحه سنگ برش می باشد.

R.P.M

Size

Type

13300

115×2.5×(160r 22)

M-138

13300

180×2.5×(160r 22)

M-138

8500

230×2.5×22

M-138

6650

300×3×40

M-138

5100

300×4×40

M-138

 

سنگ برش آهن آما