محصولات میکا

 

خانه الکترود میکا آلومینیوم

فروشگاه بزرگ زاده

- الکترود میکا آلومینیوم خالص  5% Si برای جوشکاری و بازسازی قطعات آلومینیومی و آلیاژهای آن نظیر ALSiMg ، ALCSiMg ، ALSi ، ALZnMg قابل استفاده است.

- مناسب برای اتصال آلومینیوم و آلیاژهای آن ، مخصوص جوشکاری آلیاژهای AL حاوی سیلسیم و اتصال آلیاژهای آلومینیوم غیر همجنس و آلیاژهای آلومینیوم ریختگی.