خانه سیم جوش استیل بهلر

 

سیم جوشهای مخصوص استیل بهلر

 

 

 

 

سیم جوش بهلر
EN
AWS

 

ترکیبات شیمیائی

فلز جوش

خواص مکانیکی

فلز جوش

قطرها

توضیحات

نام کالا

EAS 2-IG
W 19 9 L
ER308L
C 0.02
Si 0.5
Mn 1.7
Cr 20.0
Ni 10.0
Re 450 N/mm2
Rm 620 N/mm2
A5 38 %
Av 150 J
≥32J…-269°C
1.6
2.0
2.4
3.0
مفتول GTAW ، مناسب نه تنها برای كارهای جوشكاری
استاندارد، بلكه همچنين برای اجرای برودتی تا دمای
269- درجه سانتيگراد. همانند ويژگ یهای خوب جوشكاری
و خيس خيسكاری EAS 2-IG مقاوم در برابر فرسايش
دان های تا دمای 350 درجه سانتيگراد نيز بدست م یآيد.

سیم جوش بهلر ER308L

EAS 2-IG Si
G 19 9 L Si
ER308LSi
C 0.02
Si 0.8
Mn 1.7
Cr 20.0
Ni 10.2
Re 420 N/mm2
Rm 630 N/mm2
A5 38 %
Av 110 J
≥32J…-196°C
0.8
1.0
1.2
سيم GMAW برای ويژگی درجه يك جوشكاری، خيس كاری
و تغذيه طراحی شده است و مقدار عالی CVN جوشكاری
فلز تا دمای - 196 درجه سانتيگراد. مقاوم در برابر
فرسايش دان های تا دمای + 350 درجه سانتيگراد.

سیم جوش بهلر ER308LSi

EAS 2-MC
T 19 9 L M M 1
EC308L
C 0.03
Si 0.6
Mn 1.4
Cr 19.8
Ni 10.2
Re 380 N/mm2
Rm 540 N/mm2
A5 37 %
Av 80 J
≥32J…-196°C
1.2 مفتول با مغز فولادی CrNi آستنيتی برای GMAW قابل اجرا
برای همان ريزدان هها و يا ريزدانه های مشابه، تثبيت شده و يا
تثبيت نشده، فلزهای CrNi مقاوم در برابر فرسايش. مناسب
برای سرويس در دمای - 196 تا + 350 درجه سانتيگراد. اين
محصول قدرت بهره برداری بالائی بدست م یآورد و بكارگيری
ساد های دارد، مشخصات عالی جوشكاری ارائه می دهد با
خاتمه ملايم و تقريباً بدون پاشش. قوس بيشتر آن در مقايسه با
مفتول توپراحتمال فقدان ذوب را كم می نمايد و در مقابل عدم
تنظيم لبه ها و پهنای متفاوت درزها حساسيت كمترى دارد.

سیم جوش بهلر EC308L

EAS 2-FD
T 19 9 L R M (C) 3
E308LT0-4(1)
Ø 0.9 mm
T 19 9 L P M (C) 1
E308LT1-4-1
C 0.03
Si 0.7
Mn 1.5
Cr 19.8
Ni 10.2
Re 380 N/mm2
Rm 560 N/mm2
A5 40 %
Av 60 J
≥32J…-196°C
0.9
1.2
1.6
سيم جوش تو پودرى روتيلى. اين محصول قدرت بهره برداری بالائی
بدست می آورد و بكارگيری ساد های برای بدست آوردن ويژگی عالی
جوشكاری، سرباره جداشونده خودبخود، تقريباً فاقد پاشش دارد و
تغئير رنگ متعادل، اتمام جوشكاری ملايم و نفوذ ايمن ارائه می دهد.
افزايش سرعت حركت و همچنين نياز كم به تميزكاری و اسيدشوئی
صرف هجوئی قابل ملاحظ های در زمان و هزينه ارائه می دهند. مناسب
برای سرويس در دماي كاري - 196 تا + 350 درجه سانتيگراد.

سیم جوش بهلر EC308LT1

EAS 2 PW-FD
T 19 9 L P M (C) 1
E308LT1-4-1
C 0.03
Si 0.7
Mn 1.5
Cr 19.8
Ni 10.2
Re 380 N/mm2
Rm 560 N/mm2
A5 40 %
Av 70 J
≥32J…-196°C
1.2
1.6
سيم جوش تو پودرى روتيلى بهمراه سربار های كه زود سفت م یشود
ويژگی جوشكاری محلی عالی و سرعت بالا ارائه می دهد.

سیم جوش بهلر EC308LT1

EAS 4 M-IG
W 19 12 3 L
ER316L
C 0.02
Si 0.5
Mn 1.7
Cr 18.5
Mo 2.6
Ni 12.3
Re 470 N/mm2
Rm 650 N/mm2
A5 38 %
Av 140 J
≥32J…-196°C
1.6
2.0
2.4
3.0
مفتول GTAW طراحی شده با يك آناليز دقيق جهت ايجاد خال
جوش با خلوص بالا، با مقاومت در مقابل فرسايش و ترك خوردگی
بدليل دمای زياد. سختی CVN تا دمای - 169 درجه سانتيگراد.
مقاوم در برابر فرسايش دان های تا دمای + 400 درجه سانتيگراد.

سیم جوش بهلر ER316L

EAS 4 M-IG Si
G 19 12 3 L Si
ER316LSi
C 0.02
Si 0.8
Mn 1.7
Cr 18.4
Mo 2.8
Ni 11.8
Re 450 N/mm2
Rm 630 N/mm2
A5 38 %
Av 120 J
≥32J…-196°C
0.8
1.0
1.2
سيم GMAE برای جوشكاری، خي سكاری و تغذيه درجه يك طراحی
شده است و مقاومت قابل اطمينان در برابر فرسايش تا دمای + 400
درجه سانتيگراد و سرويس در دمای سرد تا - 196 درجه سانتيگراد.

سیم جوش بهلر ER316LSi

EAS 4 M-MC
T 19 12 3 L MM1
EC316L

C 0.03
Si 0.8
Mn 1.4
Cr 18.8
Mo 2.7
Ni 12.2
Re 410 N/mm2
Rm 560 N/mm2
A5 34%
Av 75 J
32J…-196 °C
گاز محافظ:
Ar + 2.5 % CO2
1.2 EAS 4 M-MC يك مفتول استنیت با مغزی از فلز CrNiMo
است كه برای GMAW قابل اجرا برای همان ريزدان هها و
يا ريزدانه های مشابه، تثبيت شده و يا تثبيت نشده، فلزهای
CrNiMo مقاوم در برابر فرسايش. مناسب برای سرويس در
دمای - 196 تا + 400 درجه سانتيگراد. اين محصول قدرت
بهره برداری بالائی بدست م یآورد و بكارگيری ساد های دارد.
اين محصول مشخصات عالی جوشكاری ارائه می دهد با خاتمه
ملايم و تقريباً بدون پاشش. قوس بيشتر آن در مقايسه با مفتول
توپر احتمال فقدان ذوب را كم می نمايد و در مقابل عدم تنظيم
لبه ها و پهنای متفاوت درزها حساسيت كمترى دارد.

سیم جوش بهلر EC316L

EAS 4 M-FD
T 19 12 3 L R M (C) 3
E316LT0-4-1
ø 0.9 mm
T 19 12 3 L P M (C) 1
E316LT1-4-1

C 0.03
Si 0.7
Mn 1.5
Cr 19.0
Mo 2.7
Ni 12.0
Re 400 N/mm2
Rm 560 N/mm2
A5 38 %
Av 55 J
≥32J…-120°C
0.9
1.2
1.6
سيم جوش تو پودرى روتيلى برای جوشكاری افقی. اين محصول
قدرت بهره برداری بالائی بدست م یآورد و بكارگيری ساد های دارد.
سرباره جداشونده خودبخود، تقريباً فاقد پاشش دارد و تغئير
رنگ متعادل، اتمام جوشكاری ملايم و نفوذ ايمن ارائه
می دهد. اتمام جوشكاری ملايم و نفوذ ايمن. مناسب برای
سرويس در حرارت - 120 تا + 400 درجه انتيگراد.

سیم جوش بهلر ER316L

EAS 4 PW-FD
T 19 12 3 L P M (C) 1
E316LT1-4-1
C 0.03
Si 0.7
Mn 1.5
Cr 19.0
Mo 2.7
Ni 12.0
Re 400 N/mm2
Rm 560 N/mm2
A5 38 %
Av 65 J
≥32J…-120°C
1.2
1.6
سيم جوش تو پودرى روتيلى بهمراه سربار های كه زود سفت م یشود
ويژگی جوشكاری محلی عالی و سرعت بالا ارائه می دهد.

سیم جوش بهلر ER316L

ASN 5-IG
W Z 18 16 5 N L
ER317LN-mod
C ≤0.02
Si 0.2
Mn 5.0
Cr 19.0
Mo 4.1
Ni 16.5
N 0.16
PREN 38
FN ≤0.5
Re 440 N/mm2
Rm 650 N/mm2
A5 35 %
Av 120 J
≥32J…-269°C
1.6
2.0
2.4
مفتول GTAW و GMAW برای فلزات CrNi با آلياژ 3 الی % 4
مولیبدن. فلز جوش يك ساختار ريز ثابت آستنيتی با مقاومت سوراخ
سوراخ شدن ) PREN >35 ( نشان م یدهد و مقاومت در برابر فرسايش
در ترکها و همچنين رفتار سخت بسيار عالی CVN نشان می دهد.
هر دو سيم MIG و TIG دارای مولیبدن بيشتر هستند ) 4.3 %(
كه تفكيك فلزات آلياژی با مقدار زياد مولیبدن را هنگام جوشكاری
جبران كنند، بنابراين همانند فلزات پايه مربوط با 3 الی 4 %
مولیبدن دارای مشخصات معادل فرسايش تضمين نمايند.

سیم جوش بهلر ER317L

ASN 5-IG (Si)
G Z 18 16 5 N L
ER317LN-mod
C ≤0.03
Si 0.7
Mn 7.0
Cr 19.0
Mo 4.3
Ni 17.5
N 0.16
PREN 37.1
FN ≤0.5
Re 430 N/mm2
Rm 650 N/mm2
A5 35 %
Av 110 J
≥32J…-196°C
1.0
1.2
مفتول GTAW و GMAW برای فلزات CrNi با آلياژ 3 الی % 4
مولیبدن. فلز جوش يك ساختار ريز ثابت آستنيتی با مقاومت سوراخ
سوراخ شدن ) PREN >35 ( نشان م یدهد و مقاومت در برابر فرسايش
در ترکها و همچنين رفتار سخت بسيار عالی CVN نشان می دهد.
هر دو سيم MIG و TIG دارای مولیبدن بيشتر هستند ) 4.3 %(
كه تفكيك فلزات آلياژی با مقدار زياد مولیبدن را هنگام جوشكاری
جبران كنند، بنابراين همانند فلزات پايه مربوط با 3 الی 4 %
مولیبدن دارای مشخصات معادل فرسايش تضمين نمايند.

سیم جوش بهلر ER317L

SAS 2-IG
W 19 9 Nb
ER347
C 0.05
Si 0.5
Mn 1.8
Cr 19.5
Ni 9.5
Nb +
Re 490 N/mm2
Rm 660 N/mm2
A5 35 %
Av 140 J
≥32J…-196°C
1.6
2.0
2.4
3.0
مفتول GTAW طراحی شده با يك آناليز بسيار دقيق
جهت ايجاد يك خط جوش بسيار ناب، مقاومت بسيار عالی
در برابر ترك خوردگی بر اثر گرما و فرسايش.
سختی CVN تا - 196 درجه سانتيگراد، مقاوم در برابر
فرسايش دان های تا دمای + 400 درجه سانتيگراد.

سیم جوش بهلر ER347

SAS 2-IG (Si)
G 19 9 Nb Si
ER347Si
C 0.03
Si 0.9
Mn 1.3
Cr 19.4
Ni 9.7
Nb +
Re 460 N/mm2
Rm 630 N/mm2
A5 33 %
Av 110 J
≥32J…-196°C
0.8
1.0
1.2
سيم GMAW برای مشخصات درجه يك جوشكاری،
خيسكاری و تغذيه درجه يك طراحی شده است و همچنين
مقاومت فرسايش مطمئن تا + 400 درجه سانتيگراد و
سرويس دمای پائين تا - 196 درجه سانتيگراد.

سیم جوش بهلر ER347

SAS 2-FD
T 19 9 Nb R M (C) 3
E347T0-4-1
C 0.03
Si 0.7
Mn 1.4
Cr 19.0
Ni 10.4
Nb +
Re 420 N/mm2
Rm 600 N/mm2
A5 35 %
Av 75 J
≥32J…-120°C
1.2
1.6
سيم جوش تو پودرى روتيلى. اين محصول قدرت بهره برداری بالائی
بدست می آورد و بكارگيری ساد های برای بدست آوردن ويژگی عالی
جوشكاری، سرباره جداشونده خودبخود، تقريباً فاقد پاشش دارد و
تغئير رنگ متعادل، اتمام جوشكاری ملايم و نفوذ ايمن ارائه می دهد.
افزايش سرعت حركت و همچنين نياز كم به تميزكاری و اسيدشوئی
صرف هجوئی قابل ملاحظ های در زمان و هزينه ارائه می دهند.
مناسب برای سرويس در دمای - 196 تا + 400 درجه سانتيگراد.
سيم جوش تو پودرى روتيلى بهمراه سربار های كه زود سفت م یشود
ويژگی جوشكاری محلی عالی و سرعت بالا ارائه می دهد.

سیم جوش بهلر ER347

KW 5 Nb-IG
G Z 13 Nb L
ER409Cb
C 0.05
Si 0.6
Mn 0.6
Cr 11.5
Nb +
PWHT a 750 °C/2h
HB 130
1.0 سيم GMAW مخصوص برای مبدلهای كاتاليتيك )شتاب دهنده(
و همچنين برای منبع اگزوز، صدا خفه كن، لوله های چند شاخه،
شيرهای چن دشاخه مواد مشابه. همچنين برای جوشكاری و پوشاندن
طرف سرپوش توربينهای گاز، آب و بخار با حرارت سرويس تا
450 درجه سانتيگراد. مقاومت در برابر كشش تا 900 درجه
سانتيگراد. پرداخت بستگی به درجه رقيقسازی فلز پايه دارد.
تغذيه عالی و مشخصات جوشكاری و جريان بسيار خوب.

سیم جوش بهلر ER409

 

SKWA-IG
G Z 17 Ti
ER430-mod

C 0.07
Si 0.6
Mn 0.6
Cr 17.5
Ti +
PWHT a 750 °C/2h
Re ≥300 N/mm2
Rm ≥500 N/mm2
A5 ≥20%
HB 130
1.0
1.2
1.6
سيم توپر GMAW برای ساختن سرپوش برای والوهای گاز، آب و
بخار و قطعات از فلزات آلياژی و كم آلياژی، برای حرارتهای سرويس
تا 500 درجه سانتيگراد. اين مفتول نمايانگر مشخصات خوب تغذي های
همراه با جوشكاری و مشخصات جريان عالی است. خط جوش اجازه
پرداخت را می دهد. مقاوم در برابر آب دريا و در برابر كشش تا 900
درجه سانتيگراد. مفتول SKWA-IG نيز برای جوش اتصالی فلزات
فریتی با حدود 12 الی 18 % كروميوم مناسب است. گذشته از آن
برای اجراهائی كه يكسان بودن رنگ فلز پايه و درز جوش نياز است.
پیش گرمایش 250 الی 450 درجه سانتيگراد برای جوش اتصال.

سیم جوش بهلر ER430

 

A 7 CN-IG
W 18 8 Mn
ER307-mod

C 0.08
Si 0.9
Mn 7.0
Cr 19.2
Ni 9.0

 

 

Re 460 N/mm2
Rm 660 N/mm2
A5 38%
Av 120 J
≥32 J…-110 °C

1.6
2.0
2.4
3.0

 

0.8
1.0
1.2
1.6

مفتول GTAW و سيم GMAW . مفتول های ضد زنگ بسیار متداول
برای کاربردهای مختلف. فلز جوش نشسته ضمن برخورداری از
خاصیت انعطاف پذیری و افزایش طول بسیار بالا، ضد ترک نیز می
باشد. هنگام عملکرد در درمای بین - C° 110
و+ C° 850 ، هیچ خطر شکنندگی وجود ندارد و بدون هیچ مشکلی
می توان آن را تحت PWHT )عملیات حرارتی پس از جوش(
قرار داد. فلز جوش نشسته سخت و محکم می شود و از مقاومت
خوبی در برابر حفره حفره شدن برخوردار است. حتی پس از رقیق
سازی زیاد هنگام جوشکاری فولادهای بد جوش و یا قرار گرفتن
در معرض شوک های حرارتی یا پوسته برداری، باز هم نرم و
انعطاف پذیر است. آلیاژی عالی با کارایی بالا و مقرون به صرفه.

سیم جوش بهلر ER307

 

 

 

 

 

CN 23/12-IG
W 23 12 L

(GTAW)


G 23 12 L

(GMAW)


ER309L

C ≤0.02
Si 0.5
Mn 1.7
Cr 24.0
Ni 13.2

Re 440 N/mm2
Rm 590 N/mm2
A5 34%
Av 150 J

≥32 J…-120 °C


Re 420 N/mm2
Rm 570 N/mm2
A5 32%
Av 130 J
≥32 J…-80 °C

1.6
2.0
2.4

 

 

 

0.8
1.0
1.2

مفتول GTAW و سيم GMAW مخصوص جوشکاری مطلوب،
ویژگی های مرطوب سازی و تغذیه، و نیز ایمنی مطلوب بعد
از رقیق سازی هنگام جوشکاری اتصالات غیر مشابه.
مناسب برای دماهای كارى )WATG( C° 120
و - WAMG( C° 80 ( تا + .C° 300
برای GMAW گاز محافظ Ar + max. % 2.5 CO2 یا
Ar + max. % 1 O2 توصیه می شود.

سیم جوش بهلر ER309

 

 

 

 

 

 

EASN 25 M-IG
W 25 22 2 L
ER310-mod

C 0.025
Si 0.20
Mn 6.0
Cr 25.0
Mo 2.2
Ni 22.5
N 0.13
Re 400 N/mm2
Rm 600 N/mm2
A5 30%
Av 80 J
1.6
2.0
2.4
مفتول GTAW برای اتصال و رویه کاری فولادهای منطبق/
مشابه. مخصوص انجام رویه کاری جوش روی فولادهای با
دمای بالا و مناسب برای ساخت اتصالات روی رویه ها.
مقاوم در برابر خوردگی بین بلوری و خوردگی رطوبت تا دمای
662 °F) C° 350+ ) . مقاومت خوب در برابر محیط های حاوی
کلرین، خوردگی و سوراخ شدن، اسید نیتریک. تست Huey بر اساس
ASTM A262: max. 1.5 μm/48 h (0.25 g/m2h)
حمله انتخابی حداکثر μm 100 است. بسیار مناسب
برای شرایط خوردگی در واحدهای تولید اوره.

سیم جوش بهلر ER310

 

FFB-IG
G (W) 25 20 Mn


ER310-mod

C 0.12
Si 0.9
Mn 3.2
Cr 25.0
Ni 20.5


C 0.12
Si 0.9
Mn 3.2
Cr 25.0
Ni 20.5

Re 420 N/mm2
Rm 630 N/mm2
A5 33%
Av 85 J

 

 

Re 400 N/mm2
Rm 620 N/mm2
A5 38%
Av 95 J

1.6
2.0
2.4

 

 

 

0.8
1.0
1.2

مفتول GTAW و سیم GMAW ، برای جوشکاری فولادهای نورد
ریخته گری شده مشابه و مقاوم در برابر حرارت، به عنوان مثال
در کارگاه های تاب کاری و سخت گردانی، ساخت دیگ بخار،
صنایع نفت خام و صنایع کاشی. رسوب کاملاً آستنیتی. ترجیحاً
مورد استفاده برای کاربردهایی که در معرض گازهای اکسید کننده،
نیتروژن دار، یا کم اکسیژن قرار دارد.لایه نهایی جوش های اتصالی
فولادهای CrSiAl که در معرض گازهای حاوی گوگرد قرار دارند
باید با استفاده از FOX FA یا FA-IG رسوب گذاری شود.
مقاوم در برابر پوسته برداری تا دمای + .C° 1200
چقرمگی برودتی تا حداقل - .C° 196
دمای پیش گرمایش و بین پاس برای فولادهای فریتی 200 - .C° 300
حجم مولیبدن از حد ماکزیموم AWS ER 310 بیشتر است و این
امر مقاومت آن را در برابر ترک خوردگی ناشی از حرارت فلز
جوش کاملاً آستنیتی نسبت به نوع مشابه AWS افزایش می دهد.

سیم جوش بهلر ER310

CN 25/35 Nb-IG
W Z25 35 Nb

(GTAW)
G Z25 35 Nb

(GMAW)

C 0.42
Si 1.2
Mn 1.8
Cr 26.0
Ni 35.0
Nb 1.3

Re >400 N/mm2
Rm >600 N/mm2
A5 >8%


Re >400 N/mm2
Rm >600 N/mm2
A5 >8%

2.0
2.4
3.2

 

1.2

آلیاژ متعارف برای جوشکاری تیوب های کوره های آتش کافت
مفتول GTAW و سیم GMAW برای مطابقت با کلیه ویژگی
هایی که قبلاً به آنها اشاره شد نیز بسیار مناسب هستند.
برای GMAW گاز محافظ .Ar + % 2.5 CO2

سیم جوش بهلر استیل

 

فروشگاه بزرگ زاده