خانه سیم جوش نیکل بهلر

 

سیم جوشهای مخصوص نیکل بهلر

 

 

 

 

سیم جوش بهلر
EN
AWS

 

ترکیبات شیمیائی

فلز جوش

خواص مکانیکی

فلز جوش

قطرها

توضیحات

نام کالا

NIBAS 625-IG
S Ni6625
)Ni Cr22 Mo 9 Nb(


ERNiCrMo-3

C ≤0.02
Si ≤0.2
Mn ≤0.3
Cr 21.5
Mo 9.0
Ni ≤60
Nb 3.6
Fe ≤2.0
PREN 52

Re 540 N/mm2
Rm 800 N/mm2
A5 38%
Av 160 J
130 J…-196 °C


Re 510 N/mm2
Rm 780 N/mm2
A5 40%
Av 130 J
80 J…-196 °C

1.6
2.0
2.4

 

 

 

1.0
1.2

مفتول GTAW و سیم GMAW نوع - AWS ER NiCrMo
3 مناسب برای جوشکاری گریدهای مولیبدنی سوپر آستنیتی
S31254, N 08926, N 08367 و آلیاژ منطبق 625 . مفتول،
سیم، و فلز جوش منطبق با بالاترین استانداردهای کیفی و ضد
خوردگی هستند. بسیار مقاوم در برابر خوردگی تنشی، ترک
و سوراخ شدگی. با توجه به شکنندگی فلز جوش در دمای
C° 850-650 ، باید از این گستره دمایی اجتناب نمود.
معادل مقاومت سوراخ شدگی < 52 . بسیار مقاوم در برابر
ترک خوردگی بر اثر حرارت. برای GMAW گاز محافظ
EN 439 I1 Argon یا I3 Ar + He توصیه می شود.

سیم جوش بهلر ERNiCrMo

NIBAS C 276-IG
S Ni 6276
)NiCr 15 Mo 16 Fe 6 W4(


ERNiCrMo-4

C <0.01
Si 0.1
Cr 16.0
Mo 16.0
Ni bal.
Fe 6.0
V 0.2
T 3.5

Re >450 N/mm2
Rm >720 N/mm2
A5 >30%
Av >90 J


Re >450 N/mm2
Rm >720 N/mm2
A5 >30%
Av >90 J

1.6
2.0
2.4

 

 

1.0
1.2

مفتول GTAW و سیم GMAW نوع AWS ER NiCrMo-4
نیز کاملاً با ویژگی هایی که قبلاً ذکر شد منطبق هستند.
برای GMAW گاز محافظ بر اساس EN 439 I1
Argon یا 28 + M11 % توصیه می شود.

سیم جوش بهلر ERNiCrMo

NIBAS C 24-IG
S Ni 6059
)NiCr 23 Mo 16(


ERNiCrMo-13

C 0.01
Si 0.1
Mn <0.5
Cr 23.0
Mo 16.0
Ni bal.
Fe <1.5

Re >450 N/mm2
Rm >720 N/mm2
A5 >35%
Av >100 J


Re >450 N/mm2
Rm >720 N/mm2
A5 >35%
Av >100 J

1.6
2.0
2.4

 

 

1.0
1.2

مفتول GTAW و سیم GMAW نوع AWS ER
NiCrMo-13 نیز کاملاً با ویژگی هایی که قبلاً ذکر شد
منطبق هستند. برای GMAW گاز محافظ بر اساس EN
439 I1 Argon یا 28 % + M11 توصیه می شود.

سیم جوش بهلر ERNiCrMo

NIBAS 400-IG
S Ni 4060
)NiCu 30 Mn 3 Ti(


ERNiCu-7

C <0.02
Si 0.3
Mn 3.2
Ni bal.
Cu 29.0
Fe 1.0
Ti 2.4

Re >300 N/mm2
Rm >500 N/mm2
A5 >35%
Av >150 J


Re >300 N/mm2
Rm >500 N/mm2
A5 >35%
Av >150 J

1.6
2.0
2.4

 

1.0
1.2

مفتول GTAW و سیم GMAW نوع AWS ER NiCu-7
نیز کاملاً با ویژگی هایی که قبلاً ذکر شد منطبق هستند.
برای GMAW گاز محافظ بر اساس EN 439 I1
Argon یا 28 + M11 % توصیه می شود.

سیم جوش بهلر ERNiCu-7

NIBAS 617-IG
S Ni 6617
)NiCr 22 Co 12 Mo 9(


ERNiCrCoMo-1

C 0.05
Si 0.1
Mn 0.1
Cr 21.5
Mo 9.0
Ni bal.
Co 11.0
Al 1.0
Ti 0.5
Fe 1.0

Re 450 N/mm2
Rm 700 N/mm2
A5 30%
Av 60 J


Re 400 N/mm2
Rm 700 N/mm2
A5 40%
Av 100 J

2.0
2.4

 

 

 

1.0
1.2

مفتول GTAW و سیم GMAW نوع - AWS ER NiCrCoMo
1 نیز کاملاً با ویژگی هایی که قبلاً ذکر شد منطبق هستند.
برای GMAW گاز محافظ بر اساس EN 439 I1
Argon یا 28 + M11 % توصیه می شود.

سیم جوش بهلر ERNiCrMo

 

سیم جوش استیل بهلر