خانه الکترودهای استیل بهلر

 

الکترودهای فولادهاي ضد زنگ بهلر

 

 

 

 

محصول
EN
AWS

 

ترکیبات شیمیائی

فلز جوش

خواص مکانیکی

فلز جوش

قطرها

توضیحات

نام کالا

FOX EAS 2
E 19 9 L B 22
E308L-15
C 0.03
Si 0.4
Mn 1.3
Cr 19.5
Ni 10.5
Re 430 N/mm2
Rm 580 N/mm2
A5 42 %
Av 100 J
≥34J…-196°C
2.5
3.2
4.0
الكترود فولاد ضد زنگ قليايى
طراحی شده جهت خط جوش درجه يك با درجه سختی CVN
مطمئن تا دمای - 196 درجه سانتيگراد، ايمن ی صد در صد در مقابل
اشعه ايكس بهمراه پاس ریشه بسيار عالی و قابلیت جوش خوردن
موضعی، قابليت درزبندی خوب، كنترل آسان ناحيه جوش و سرباره
و همچنين زدودن ساده سرباره حتی در آماد هسازی های باريك با
نتيجه تعداد كم دانه های حاصل از جوشکاری و حد اقل تميزكاری
پس از فرايند جوش. يك الكترود عالی برای جوشكاری در سايت!
مقاوم در برابر فرسايش دان های تا دمای + 350 درجه
سانتيگراد. مفتول مغزی تمام آلیاژی و بسته بندی شده
در قوطی هائی كه كاملاً بدون منفذ هستند.

الکترود بهلر 308L15

FOX EAS 2-A
E 19 9 L R 32
E308L-17
C 0.03
Si 0.8
Mn 0.8
Cr 19.8
Ni 10.2
Re 430 N/mm2
Rm 560 N/mm2
A5 40 %
Av 70 J
≥32J…-120°C
1.5
2.0
2.5
3.2
4.0
5.0
الكترود قليايى فولاد ضد زنگ
يك پيشرو جهانی تصديق شده كه برای ويژگ یهای جوشكاری
و فلزكاری عالی نامدار است. م یتوان با برق AC و DC
بكار گرفته شود. ساير مزي تها شامل توانائی حمل جريان برق
زياد، ايجاد حد اقل پاشش، سرباره جدا شونده خود به خود، نقش
جوش ملايم و تميز، بدليل روكش ضد رطوبت و بست هبندی در
قوطی های كاملاً بى منفذ، ايمنی در مقابل پيدايش خلل دارد. مقاوم
در برابر فرسايش دان های تا دمای + 350 درجه سانتيگراد.

الکترود بهلر 308L17

FOX EAS 2-VD
E 19 9 L R 15
E308L-17
C 0.02
Si 0.7
Mn 0.7
Cr 19.5
Ni 10.5
Re 470 N/mm2
Rm 600 N/mm2
A5 36 %
Av 55 J
≥32J…-120°C
2.5
3.2
الكترود فولاد ضد زنگ قليائى روتيلي جهت
جوشكاری عمودی سرازير. مناسب برای جوشكاری
صفحات نازك در حالت عمودی سرازير.
ورودی گرما و تغئير شكل بسيار كم بدليل سرعت بالای
جوشكاری. يك محصول عالی برای صرف هجوئی در
زمان و هزينه در توليد صفحات فلزی. مقاوم در برابر
فرسايش دان های تا دمای + 350 درجه سانتيگراد.

الکترود بهلر 308L16

FOX EAS 4 M
E 19 12 3 L B 22
E316L-15
C 0.03
Si 0.4
Mn 1.2
Cr 18.8
Mo 2.7
Ni 11.5
Re ≥470 N/mm2
Rm ≥550 N/mm2
A5 ≥24 %
Av ≥140 J
≥47 J…-40 °C
2.0
2.5
3.0
4.0
الكترود فولاد ضد زنگ قليائى
طراحی شده جهت ايجاد خال جوش درجه يك.، ايمنی صد در صد
در مقابل اشعه ايكس بهمراه پاس ریشه بسيار عالی و قابلیت جوش
خوردن موضعی ارائه می دهد. قابليت درزبندی خوب، كنترل ساده ناحيه
جوش و سرباره. يك محصول عالی برای جوشكاری در سايت. مفتول
مغزی تمام آلیاژی و بسته بندی شده در قوطی های كاملاً بدون منفذ
مقاوم در برابر فرسايش دان های تا دمای + 400 درجه سانتيگراد.

الکترود بهلر 316L15

FOX EAS 4 M-A
E 19 12 3 L R 32
E316L-17
C 0.03
Si 0.8
Mn 0.8
Cr 18.8
Mo 2.7
Ni 11.7
Re 460 N/mm2
Rm 600 N/mm2
A5 36 %
Av 70 J
≥32J…-120°C
1.5
2.0
2.5
3.2
4.0
5.0
الكترود فولاد ضد زنگ روتيلى
يك پيشرو جهانی تصديق شده كه برای ويژگی های جوشكاری عالی
نامدار است. ساير مزيت ها شامل توانائی حمل جريان برق زياد، ايجاد
حد اقل پاشش، سرباره جدا شونده خود به خود، نقش جوش ملايم
و تميز، بدليل روكش ضد رطوبت و بسته بندی در قوطی های كاملاً
بدون منفذ و بسته بندی VAC ، ايمنی در مقابل پيدايش خلل دارد.
مقاوم در برابر فرسايش دان های تا دمای 400 درجه سانتيگراد.

الکترود بهلر 316L17

FOX EAS 4 M-VD
E 19 12 3 L R 15
E316L-17
C 0.03
Si 0.7
Mn 0.7
Cr 19.0
Mo 2.7
Ni 12.0
Re 470 N/mm2
Rm 600 N/mm2
A5 35 %
Av 55 J
≥32J…-120°C
2.5
3.2
الكترود فولاد ضد زنگ قليائى روتيلى جهت
جوشكاری عمودی سرازير. مناسب برای جوشكاری
صفحات نازك در حالت عمودی سرازير.
ورودی گرما و تغئير شكل بسيار كم بدليل سرعت بالای جوشكاری.
يك محصول عالی برای صرف هجوئی زمان و هزينه در توليد صفحات
فلزی. مقاوم در برابر فرسايش دان های تا دمای + 400 درجه سانتيگراد.

الکترود بهلر 316L17

FOX EAS 4 M-TS
E 19 12 3 L R 1 2


E316L-16-mod
C 0.03
Si 0.8
Mn 0.7
Cr 19.0
Mo 2.7
Ni 11.5
Re 510 N/mm2
Rm 630 N/mm2
A5 35 %
Av 60 J
≥32J…-120°C
2.0
2.5
3.2
الكترود فولاد ضدزنگ قليائى روتيلى داراى كربن كم طراحی
شده برای جوشكاری جعبه ها و صفحات با ديواره های نازك
در سايت. قوس بسيار بادوام يك نفوذ ريشه ای عالی ايجاد
می نمايد، قابليت تنظيم دانه های حاصل از جوش و درزبندی.
يك جايگزين خوب اقتصادی در برابر جوشكاری GTA در
اجرای جوشكاری در ساي تهائی كه دسترسی دشوار است.
بدليل روكش ضد رطوبت و بسته بندی در قوطی های كاملاً
بدون منفذ، ايمنی در مقابل پيدايش خلل دارد. مقاوم در برابر
فرسايش دان های تا دمای + 400 درجه سانتيگراد.

الکترود بهلر 316L

FOX E 317L

E 317L-17

C 0.03
Si 0.8
Mn 0.8
Cr 19.0
Mo 3.6
Ni 13.0
N +
FN 4-12
Re 460 N/mm2
Rm 610 N/mm2
A5 35 %
Av 65 J
47J…-60°C
2.5
3.2
4.0
الكترود با مفتول آلياژی و مغز روتيلى مناسب برای فلزهای ضد
فرسايش CrNiMoN . اين محصول عمده مايحتاجات توليدات
فراساحل را برآورده می نمايد، كارخانه های كشتی سازی با توليدات
تانكرهای شيميائی و شيميائی/پتروشيمی، صنايع خمير و كاغذ.
مناسب برای سرويس در دماهای - 60 و + 300 درجه سانتيگراد.
فلز جوشكاری مقاومت در برابر فرسايش سوراخ
سوراخ شده و فرسايش تا + 300 درجه سانتيگراد
ASTM A 262 / Practice E( ( نشان می دهد.
مشخصات كاركرد خوب با برق AC و DC نشان می دهد، ايجاد
حد اقل پاشش، سرباره جدا شونده خود به خود با نقش جوش تميز.
برای ديوارهائی با ضخامت تا 30 ميليمتر توصيه م یشود.
گرم كردن قبل از جوشكاری و عملیات حرارتی بر خط
جوش پس از جوش نياز نيست. دمای پاس بینا بینی
بهتر است زير 150 درجه سانتيگراد باشد.

الکترود بهلر 317L17

FOX ASN 5
E 18 16 5 N L B 22
E317LN-16-mod
C ≤0.04
Si 0.5
Mn 2.5
Cr 18.5
Mo 4.3
Ni 17.0
N 0.15
PREN 36.3
FN ≤0.5
Re 460 N/mm2
Rm 660 N/mm2
A5 35 %
Av 100 J
≥32J…-269°C
2.5
3.0
4.0
الكترود قليائى. فلز جوش آن يك ساختار ريز ثابت آستنيتی با
مقاومت سوراخ سوراخ شدن ) PREN >35 ( نشان می دهد و
مقاومت در برابر فرسايش در ترکها و همچنين رفتار سخت
بسيار عالی تا - 269 درجه سانتيگراد نشان می دهد.
BÖHLER FOX ASN 5-A يك الكترود قليائي روتيلى با
مشخصات كاربری خوب با برق AC و DC است، زدودن
سرباره ساده، دانه های ملايم و تميزحاصل از جوشکاری.
توصيه م یشود برای ديوارهای با پهنای كمتر از > 15 ميليمتر. هر دو
الكترود دارای مولیبدن بيشتر هستند ) 4.3 %( كه تفكيك فلزات آلياژی با
مقدار زياد مولیبدن را جبران كنند بطوری كه همانند فلزات پايه مربوط
با 3 الی 4 % مولیبدن دارای مشخصات معادل فرسايش تضمين نمايند.

الکترود بهلر 317L17

FOX AM 400
E Z 22 18 4 L B 2 2
C ≤0.04
Si 0.8
Mn 7.5
Cr 21.8
Mo 3.7
Ni 18.3
N 0.2
PREN 37.2
Re 470 N/mm2
Rm ≥700 N/mm2
A5 35 %
Av 80J
≥32J…-196°C
2.5
3.2
4.0
الكترود قليائى با مغز مفتول آلياژی برای فلزات CrNiMo غير
مغناطيسی و مقاوم در برابر فرسايش، ترجيحاً جهت استفاده با
Werkstoff( ( شماره 1.3952 و 1.3964 در قسمت مخصوص
كشتی سازی. قابليت جوشكاری عالی در تمامی حالات بجز عمودي
سرازير. آهن جوش تماماً استنیت، مقاومت عالی در برابر سوراخ
سوراخ شدن، مقاومت در برابر فرسايش در ترکها و ترك بدليل
فشار كاری، سختی بسيار عالی در دماهای زير صفر، مناسب برای
دمای سرويس تا 350 درحه سانتيگراد )يا تا 400 درجه سانتيگراد
در رسان ههائی كه باعث فرسايش نشوند(. ساير كاربردها شامل
واحدهاى شيرين سازی آب دريا، ماشينهای دوار، واحدهاى سفيدكننده
و جوشكاری فلزات تبرید. گرم كردن قبل از جوشكاری نياز نيست،
و دمای پاس بینا بینی نبايد از 150 درجه سانتيگراد بيشتر باشد.

الکترود بهلر

استیل

FOX SAS 2
E 19 9 Nb B 22
E347-15
C 0.03
Si 0.4
Mn 1.3
Cr 19.8
Ni 10.5
Nb +
Re 470 N/mm2
Rm 640 N/mm2
A5 36 %
Av 110 J
≥32J…-196°C
2.5
3.2
4.0
الكترود قليائى با مغز مفتول آلياژی. ترجيحاًً برای فلزات Ti با Nb
تثبيت شده و CrNi با درجه 1.4541 / 1.4550 / 321 / 347 .
طراحی شده جهت خط جوش درجه يك با درجه سختی CVN
مطمئن تا دمای - 196 درجه سانتيگراد، ايمن ی صد در صد در مقابل
اشعه ايكس بهمراه پاس ریشه بسيار عالی و قابلیت جوش خوردن
موضعی، قابليت درزبندی خوب، كنترل ساده ناحيه جوش و سرباره
و همچنين زدودن ساده سرباره حتی در آماد هسازی های باريك با
نتيجه تعداد كم دانه های حاصل از جوشکاری و حد اقل تميزكاری
پس از فرايند جوش. يك الكترود عالی برای جوشكاری در سايت!
اين محصول در برابر فرسايش دان های تا دمای
400+ درجه سانتيگراد مقاوم است.

الکترود بهلر347

FOX SAS 2-A
E 19 9 Nb R 32
E347-17
C ≤0.03
Si 0.8
Mn 0.8
Cr 19.5
Ni 10.0
Nb +
Re 470 N/mm2
Rm 640 N/mm2
A5 35 %
Av 70 J
≥32J…-120°C
2.0
2.5
3.2
4.0
5.0
الكترود با مفتول آلياژی ومغز روتيلى. ترجيحأ برای Ti يا Nb تثبيت
شده و فلز CrNi با درجات 1.4541 / 1.4550 / 321 / 347 .
يك پيشرو جهانی تصديق شده كه برای ويژگ یهای جوشكاری و
فلزكاری عالی نامدار است. م یتوان با برق AC و DC بكار
گرفته شود. ساير مزيت ها شامل توانائی حمل جريان برق زياد،
ايجاد حد اقل پاشش، سرباره جدا شونده خود به خود، نقش جوش
ملايم و تميز، بدليل روكش ضد رطوبت و بسته بندی در قوطی های
كاملاً بدون منفذ، ايمنی در مقابل پيدايش خلل دارد. مقاوم در برابر
فرسايش دان های تا دمای 400 درجه سانتيگراد. اين محصول در
برابر فرسايش دان های تا دمای + 400 درجه سانتيگراد مقاوم است.

الکترود بهلر347

FOX KW 10
E 13 B 2 2
E410-15(mod.)
C 0.08
Si 0.7
Mn 0.8
Cr 13.5
PWHT a 750 °C/2h
Re 530 N/mm2
Rm 700 N/mm2
A5 17 %
HB 210
2.5
3.2
4.0
الكترود قليائى با مغز مفتول آلياژی با مقدار كم هيدروژن با
مشخصات كاربری خوب وقابليت جوشكاری عالی در تمامی
حالات بجز عمودى سرازير. اصولاً برای پوشاندن طرف
سرپوش كننده والوهای گاز، آب و بخار جهت ايجاد سطوح
ضد زنگ و مقاوم در مقابل سا ييدگی، بعنوان مثال.
در حالت پرداخت شده حداقل يك ساختار دولاي های بايد باقی
بماند. جوشهای اتصالی فلزات كروميوم مشابه، ضد زنگ و
مقاوم در برابر حرارت بالا رنگهای مشابه و امكان پوليش بسيار
عالی ارائه م یدهند. حفظ سختی تا + 450 درجه سانتيگراد،
و مقاومت در برابر كشش تا + 900 درجه سانتيگراد.
پیش گرمایش و دمای پاس بینا بینی 200 الی 300 درجه
سانتيگراد، عملیات حرارتی پس از جوش با 700 الی
750 درجه سانتيگراد، بنا بر شغل جوشكاری.

الکترود بهلر410

FOX SKWA
E 17 B 2 2
E430-15
C 0.08
Si 0.3
Mn 0.3
Cr 17.0
PWHT a 750°C/2h
Re 370 N/mm2
Rm 560 N/mm2
A5 23%
HB 200
2.5
3.2
4.0
5.0
الكترود قليائى با مغز مفتول آلياژی با قابليت جوشكاری عالی در تمامی
حالات بجز عمودى سرازير. اصولاً برای سطحبندی سخت استفاده
م یشود، مقاومت در برابر فرسايش و سا ييدگی. ترجيحاً در سرپوش
والوهای گاز، آب و بخار بكار گرفته م یشود. در حالت استفاده
در حالت پرداخت شده حداقل يك ساختار دولاي های بايد باقی بماند.
جوشهای اتصالی )با رنگ يكسان(: فلز كروم مشابه، مقاوم در برابر
فرسايش و گرما. مقاومت در برابر كشش تا 900 درجه سانتيگراد،
حرارت پیش گرمایش و پاس بینا بینی 200 الی 300 درجه
سانتيگراد، بازپخت در حرارت 700 الی 750 درجه سانتيگراد.
مقدار هيدروژن در خط جوش كمتر از .ml/100 g 5

الکترود بهلر430

FOX CN 13/4
E 13 4 B 6 2
E410NiMo-25
C 0.035
Si 0.3
Mn 0.5
Cr 12.2
Mo 0.5
Ni 4.5
PWHT a 600 °C/2 h
Re 680 N/mm2
Rm 910 N/mm2
A5 17 %
Av 66 J
50 J…-60°C
2.5
3.2
4.0
5.0
الكترود كم هيدروژن قليائى اختصاص يافته برای فلزات نرم مارتنزيتی
و مارتنزيتی فريتی مشابه بصورت رول، ريخته گری شده. اصولاً برای
ساختن توربينهای آب و كمپرسور استفاده م یشود. مقاوم در برابر
فرسايش در محيطهای آبی، بخاری و آب دريائی. با توجه به يك مقدار
مناسب از اجزاء قليائی خط جوش در كنار قدرت بسيار چكش خواری
خوب و سختی و مقاومت در برابر ترك خوردگی بدست م یآورد.
مشخصات كاربردی بسيار عالی، زدودن سرباره ساده، دانه های
حاصل از جوشکاری با ظاهر ملايم. قابليت جو شخواری با الكترودها
تا ø 3.2 mm ارائه م یشود. 4/ FOX CN 13 همانند مفتول
GTAW 13/4-IG و مفتول مشابه GMAW در ساختن توربينهای
آب بسيار محبوب هستند. حرارتهای پيش گرمايش و پاس بینا بینی
برای اجزاء ديوارهای سنگين 100 الی 160 درجه سانتيگراد.

الکترود بهلر

410NiMo

 

 

FOX CN 13/4 SUPRA
E 13 4 B 4 2
E410NiMo-15
C 0.03
Si 0.3
Mn 0.6
Cr 12.5
Mo 0.5
Ni 4.5
PWHT a 600 °C/2 h
Re 680 N/mm2
Rm 930 N/mm2
A5 18 %
Av 70 J
55 J…-60°C
2.5
3.2
4.0
5.0
الكترود قليائى با مغز مفتول آلياژی برای جوشكاری فلزات
آلياژی مشابه سخت و شكننده. با توجه به مفهوم مقدار مناسب
از اجزاء قليائی خط جوش در كنار قدرت بسيار چكش خواری
خوب و سختی و مقاومت در برابر ترك خوردگی بدست م یآورد.
قابليت جوش خوردن در همه حالات بجز عمودی سرازير.
حرارتهای پيش گرمايش و پاس بینا بینی برای اجزاء
ديوارهای سنگين 100 الی 160 درجه سانتيگراد. حد
اكثر گرمای وارد شده kJ/cm 15 . عملیات حرارتی پس
از جوش در دمای 580 الی 620 درجه سانتيگراد.

الکترود بهلر

410NiMo

FOX CN 17/4 PH
E Z 17 4 Cu B 4 3 H5
E630-15mod
C 0.04
Si 0.3
Mn 0.6
Cr 16.0
Mo 0.4
Ni 4.9
Nb 0.2
Cu 3.2
PWHT 540 °C/3h
Re 940 N/mm2
Rm 1030 N/mm2
A5 10%
Av 20 J
HRC 37-40
3.2
4.0
الكترود قليائى با مشخصات قوی برای جوشكاری اتصالی و
توليدی فلزات مشابه سخت گردانی رسوبی با آلياژ Cr-Ni-Cu
بصورت رول و ريختگری شده. برای قطعات در صنعت كاغذ،
روترهای كمپرسور، تيغ پنكه، صفحات پرس در صنعت فرآورى
پلاستيك و برای صنعت هواپيما سازی بسيار محبوب است.
اين الكترود در ثبات قوس، کنترل مذاب جوش، تفکیک پذیری سرباره
و تميزی درز چهره بسيار خوبی از خود نشان م یدهد. پائينترين مقدار
هيدروژن در خط جوش يك لازمه است
HD < 5 ml/100 g( (. مناسب برای تمامی
حالات بجز عمودی سرازير.
دمای پاس بینا بینی بايد بسيار پائين نگه داشته شود
)حد اكثر 80 درجه سانتيگراد(. با استفاده از PWHT
صحيح )نتيجه بازپخت + تأثير سخت گردانی رسوبی
مقاديری تا - 50 درجه سانتيگراد دستيافتنی هستند.

الکترود بهلر

630

FOX CN 22/9 N
E 22 9 3 N L R 3 2
E2209-17
C ≤0.03
Si 0.9
Mn 0.8
Cr 23.0
Mo 3.2
Ni 9.0
N 0.17
PREN ≤35
Re 650 N/mm2
Rm 820 N/mm2
A5 25 %
Av 55 J
≥32 J…-20°C
2.5
3.2
4.0
5.0
FOX CN 22/9 N يك الكترود دارای پوشش روتیلى است كه
قابليت جو شخواری محلی بسيار عالی ارائه می دهد و بنابر اين
كاملاً مناسب جوشكاری لوله از درجات UNS S31803 می باشد.
مشخصات خوب خيسكاری و زدودن سرباره.
مقاوم در مقابل تخلخل، سختی مطمئن CVN تا - 20 درجه
سانتيگراد. با يك مغز مفتولی تمام آلياژی طراحی شده است و
بهترين مقاومت در برابر فرسايش ارادئه می دهد و يك ريزساختار
يكنواخت با مقدار فریتی 30 الی CRW( FN 60 ( دارد.

الکترود بهلر

2209

 

 

FOX CN 25/9 CuT
E 25 9 4 N L B 2 2
E2553-15mod
C <0.03
Si 0.5
Mn 1.1
Cr 25.0
Ni 9.3
Mo 3.7
N 0.22
Cu 0.7
T 0.7
PREN ≥40
Re >600 N/mm2
Rm >750 N/mm2
A5 >22%
Av >70 J
50 J…-50°C
2.5
3.2
4.0
5.0
الكترود قليائى برای جوشكاری فولادهاى ضد زنگ
ابر دوفازه. مقاومت عالی در مقابل ترک خوردن بر
اثر خوردگی تنشی و سوراخ سوراخ شدن.
حرارت عمل كرد از - 50 تا + 250 درجه سانتيگراد است.

الکترود بهلر

2553

FOX A 7
E 18 8 Mn B 22
E307-15mod

 

 

FOX A 7-A
EZ 18 9 Mn Mo R 32
E307-16mod

C 0.1
Si 0.7
Mn 6.5
Cr 18.8
Ni 8.8
PWHT a 600 °C/2 h
Re 680 N/mm2
Rm 910 N/mm2
A5 17 %
Av 66 J
50 J…-60°C
2.5
3.2
4.0
5.0
الکترودهای فولاد ضد زنگ روتیلی قليايی
بسیار متداول برای کاربردهای مختلف. فلز جوش نشسته ضمن
برخورداری از خاصیت انعطاف پذیری و افزایش طول بسیار بالا، ضد
ت رک نیز می باشد. هنگام عملکرد در دمای بین - C° 110
و+ C° 850 ، هیچ خطر شکنندگی وجود ندارد و بدون هیچ مشکلی
می توان آن را تحت PWHT )عملیات حرارتی پس از جوش(
قرار داد. فلز جوش نشسته سخت و محکم می شود و از مقاومت
خوبی در برابر حفره حفره شدن برخوردار است. حتی پس از رقیق
سازی زیاد هنگام جوشکاری فولادهای بد جوش و یا قرار گرفتن
در معرض شوک های حرارتی یا پوسته برداری باز هم نرم و
انعطاف پذیر است. آلیاژی عالی با کارایی بالا و مقرون به صرفه.
FOX A 7-A هم برای AC وهم برای DC مناسب است.

الکترود بهلر

307

FOX CN 19/9 M
E 20 10 3 R 32
E308Mo-17mod
C 0.04
Si 0.8
Mn 1.0
Cr 20.2
Mo 3.2
Ni 10.3
N 0.09
Re 520 N/mm2
Rm 700 N/mm2
A5 30 %
Av 70 J
≥32 J…-80 °C
2.5
3.2
4.0
5.0
الکترود روتیلی مخصوص اتصالات غیر مشابه و رویه کاری
جوش طراحی شده است. مقدار کروم و فریت آن از یک
فلز جوش نشسته Mo L 309 کمتر است؛ در نتیجه، بعد از
PWHT )عملیات حرارتی پس از جوش(، انتشار کربن و
تشکیل کاربید کروم کاهش می یابد و کاهش مقادیر فریت در
لایه دوم رویه های جوش L 316 امکان پذیر می گردد.
مناسب برای دماهای كارى بین - C° 80 و + C° 300 . ایمنی در
برابر ایجاد تخلل به خاطر پوشش مقاوم در برابر رطوبت.

الکترود بهلر

308Mo

FOX CN 23/12-A
E 23 12 L R 32
E309L-17
C 0.02
Si 0.7
Mn 0.7
Cr 23.0
Ni 12.5
Re 440 N/mm2
Rm 570 N/mm2
A5 40%
Av 60 J
≥32 J…-60 °C
2.5
3.2
4.0
5.0
الکترود های فولاد ضد زنگ روتیلی. ویژگی های جوشکاری
عالی. می توان آن را با AC یا DC استفاده کرد. دیگر مزایای
آن عبارتند از: ظرفیت انتقال جریان بالا، حداقل ایجاد پاشش،
سرباره خود به خود جدا شونده، نمای جوش صاف و تمیز، ایمنی
در برابر ایجاد تخلخل به خاطر پوشش ضد رطوبت و بسته بندی
آن در قوطی های کاملاً مهر و موم شده یا بسته های .VAC
مناسب برای دماهای كارى - C° 60 تا + .C° 300

الکترود بهلر

309L17

FOX CN 23/12Mo-A
E 23 12 2 L R 32
E309MoL-17mod
C 0.04
Si 0.8
Mn 1.0
Cr 20.2
Mo 3.2
Ni 10.3
N 0.09
Re 520 N/mm2
Rm 700 N/mm2
A5 30 %
Av 70 J
≥32 J…-80 °C
2.5
3.2
4.0
5.0
الکترود روتیلی مخصوص اتصالات غیر مشابه و رویه کاری
جوش طراحی شده است. مقدار کروم و فریت آن از یک
فلز جوش نشسته Mo L 309 کمتر است؛ در نتیجه، بعد از
PWHT )عملیات حرارتی پس از جوش(، انتشار کربن و
تشکیل کاربید کروم کاهش می یابد و کاهش مقادیر فریت در
لایه دوم رویه های جوش L 316 امکان پذیر می گردد.
مناسب برای دماهای كارى بین - C° 80 و + C° 300 . ایمنی در
برابر ایجاد تخلل به خاطر پوشش مقاوم در برابر رطوبت.

الکترود بهلر

309LMo17

FOX CN 24/13

E309L-15
C 0.03
Si 0.3
Mn 1.3
Cr 24.0
Ni 13.0
Re 430 N/mm2
Rm 570 N/mm2
A5 35%
Av 70 J
3.2
4.0
الکترود با پوشش قلیایی ویژه با المان های آلیاژی کنترل شده برای
مطابقت با شرایط متالورژیک خاص لایه های میانگیر. توصیه می
شود از تکنیک مهره جوش رگه ای استفاده گردد. این الکترودها
معمولاً به همراه رویه های ضد خوردگی مورد استفاده قرار می
گیرد. مناسب برای دماهای كارى تا C° 400 . پیش گرمایش و
دمای بین پاسی بر اساس مواد پایه، اما نه بیشتر از .C° 200

الکترود بهلر

309L15

FOX CN 29/9
E 29 9 R 12
E312-16mod
C 0.11
Si 1.0
Mn 0.7
Cr 29.0
Ni 10.2
Re 620 N/mm2
Rm 770 N/mm2
A5 25%
Av 30 J
2.0
2.5
3.2
4.0
5.0
ا لکترود فولاد ضد زنگ روتیلی قلیایی ) )FOX CN 29/9-A
مخصوص تعمیر و نگهداری. این الکترودها از ویژگی های
عملیاتی ممتاز و فلز جوش دارای استحکام و خاصیت ضد
ترک بالا برخوردار هستند و برای جوشکاری فولاد های بد
جوش یا اتصالات غیرمشابه بسیار مناسب می باشند.

الکترود بهلر

312

FOX EASN 25 M
EZ 25 22 2 NL B 2 2
C <0.035
Si 0.4
Mn 5.5
Cr 25.0
Mo 2.2
Ni 22.0
N 0.14
Re 405 N/mm2
Rm 615 N/mm2
A5 35%
Av 110 J
2.5
3.2
4.0
مفتول مغزی آلیاژی قلیایی برای الکترود Cr-Ni-Mo . از ویژگی
های بارز این الکترود وجود مقادیر کم کربن، حجم کم مولیبدن )برای
مقاومت بهتر در برابر تست Huey (، مقدار مشخص نیتروژن
آلیاژی و نیز حجم بالای نیکل برای تضمین ساختار آستنیتی )مقادیر
فریت > 0.5 %( است. در تست Huey میزان خوردگی 0.08
g/m2h (4 mils/year) می باشد. این نوع الکترود پوشش دار برای
جوشکاری قطعات واحدهای تولید اوره که در دماها و فشارهای بالا
در معرض خوردگی خیلی شدید قرار دارند بسیار مناسب است. فلز
جوش نشسته هنگامی که برای اتصال قطعات با بالاترین کیفیت تست
Huey به کار می رود در برابر اسید نیتریک غلیظ و در حال غلیان
)وضعیت بهینه: 60 - 80 % HNO3 ( مقاومت زیادی نشان می دهد.
همچنین این الکترود را می توان برای قطعات جوش خورده ای که
در دماهای بالا در معرض رطوبت محلول های کلراید قرار می گیرند
نیز توصیه نمود. مقادیر کروم و مولیبدن مقاومت خوبی را در برابر
خوردگی و سوراخ شدن ناشی از محلول های حاوی یون های کلرین
ایجاد می کند. از دیگر کاربردهای آن می توان به عملیات خورندگی
شدید در صنایعی نظیر رنگرزی )شستشو و حمام رنگ(، منسوجات،
کاغذ، چرم، مواد شیمیایی، مواد دارویی، و ابریشم مصنوعی اشاره
کرد. در حین جوشکاری باید از یک دمای بین پاسی C° 150 و
نقطه همبری بیشتر از دو برابر قطر مفتول مغزی اجتناب نمود.
همچنین قوس باید کوتاه نگه داشته شود. چاله جوش های انتهای پاس
ریشه را سنگ بزنید و از تنظیمات جریان متوسط استفاده کنید.

الکترود بهلر

استیل

FOX FFB
E 25 20 B 22
E310-15mod
C 0.11
Si 0.6
Mn 3.5
Cr 26.0
Ni 20.5
Re 420 N/mm2
Rm 600 N/mm2
A5 36%
Av 100 J
2.5
3.2
4.0
5.0
الکترودهای مفتول مغزی آلیاژی روتیلی قليايی ) ،)FOX FF-A
برای جوشکاری فولادهای نورد ریخته گری شده مقاوم در برابر
حرارت، به عنوان مثال در کارگاه های تاب کاری و سخت گردانی،
ساخت دیگ بخار، صنایع نفت خام و صنایع کاشی. آستنیتی
رسوب گذاری شده با تقریباً 8 % فریت. لایه نهایی جوش های
اتصالی فولادهای CrSiAl که در معرض گازهای حاوی گوگرد
قرار دارند باید با استفاده از FOX FA رسوب گذاری شود.

الکترود بهلر

310-15

FOX FFB-A
E 25 20 R 32
E310-16
C 0.12
Si 0.5
Mn 2.2
Cr 26.0
Ni 20.5
Re 430 N/mm2
Rm 620 N/mm2
A5 35%
Av 75 J
2.0
2.5
3.2
4.0
مقاوم در برابر پوسته برداری تا دمای + .C° 1200
به لحاظ خطر شکنندگی در دمای عملیاتی بین + C° 650
و + C° 900 ، باید از این گستره دمایی اجتناب شود.
دمای پیش گرمایش و بین پاس برای فولادهای فریتی 200 - .C° 30

الکترود بهلر

310-16

 

الکترودهای مخصوص استیل