خانه پودر و مفتول زیرپودری هیوندا

فروشگاه بزرگ زاده

SUB ARC WIRESub arc wire
S2 Sizes: 2.4MM, 3.2MM, 4.0MM, 5.0MM
M12 K Sizes: 2.4mm, 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm
SUB ARC FLUX

S-777MX - Especially insensitive to oil, rust, scale, dirt and primers on the surface to be welded. Slag detachability in narrow groove and resistance to porosity are excellent. Suitable for welding of thin and medium plate in high speed welding. As the consumption of flux is low, it is very economical. Applicable to horizontal and flat fillet welding.

S-777MXH - Especially insensitive to oil, rust, scale, dirt and primers on the surface to be welded. Slag detachability in narrow groove and resistance to porosity are excellent. As the consumption of flux is low, it is very economical. Applicable to horizontal and flat fillet welding.

S-717 - Good weldability for all range of thickness of plate. Excellent impact value and crack-resistibility of welded metal. Inactive type flux is not affected by welding parameter, especially suitable for multilayer welding of thick plate.

SuperFlux 300S - Bonded type-flux containing appropriate contents of alloying element and weld metal contains proper contents of ferrite phase. Excellent resistance to crack, mechanical property and corrosion. Excellent weldability such as stable arc and easy slag removal. Good bead appearance, high welding efficiency in welding thin plate up to ultra-thick plate.