محصولات ایساب

 

خانه الکترودهای جوشکاری ایساب الکترودهای مخصوص استیل ایساب

الکترودهای جوشکاری مخصوص استیل ایساب

 

 

 

الکترودهای ایساب

توضیحات

الکترود ایساب OK 308L

الکترود زنگ نزن ایساب با کربن کم برای جوشکاری فولادهای تیپ 304 و  308 و سری L آن با استاندارد E308L-16 ساخت کشور سوئد

الکترود ایساب OK 61.25

الکترود زنگ نزن ایساب کربن بالا برای جوش سرویس های دما بالا در پتروشیمی ها و فولاد 308H با استاندارد E308H-15 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 61.30

الکترود زنگ نزن ایساب کم کربن با پوشش رتیلی-اسیدی شروع قوس و جدایش گل جوش آسان با استاندارد E308L-17 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 61.35

الکترود زنگ نزن ایساب کم کربن با چقرمگی بالا در دمای 196- مناسب LNG و جوش فولاد 308L با استاندارد E308L-15 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 61.50

الکترود زنگ نزن ایساب برای جوشکاری فولادهای پایدارنشده آستنیتی 18Cr 10Niبرای دمای بالا با استاندارد E308H-17 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 61.80

الکترود زنگ نزن ایساب کم کربن پایدار شده با نایوبیوم , مقاوم به خوردگی برای فولاد 321 و 347 با استاندارد E347-17 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 61.81

الکترود زنگ نزن ایساب رتیلی برای جوش فولاد 8-18پایدار شده با Ti و Nbدر سرویس های دما بالا بااستاندارد E347-16ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 61.85

الکترود زنگ نزن ایساب پایدار شده با نایوبیوم برای جوشکاری فولاد 347 پایدار شده با Nb یا  Ti با استاندارد E347-15 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 316L

الکترود زنگ زنزن ایساب کم کربن رتیلی-اسیدی برای جشوکاری فولاد 316L باشروع قوس آسان با استاندارد E316L-16 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 63.30

الکترود زنگ نزن ایساب کم کربن با رطوبت پایین با مقاومت به خزش بالا و جدایش گل جوش عالی با استاندارد E316L-17 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 63.35

الکترود زنگ نزن ایساب کم کربن برای جوشکاری فولادتیپ 18Cr12Ni3Mo باچقرمگی بالا در دمای 196-با استانداردE316L-15 سوئد

الکترود ایساب OK 63.80

الکترود زنگ نزن ایساب برای جوشکاری فولاد زنگ نزن پایدارشده Nb یا Ti تیپ 18Cr12Ni2-3Moبااستاندارد E318-17ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 64.30

الکترود زنگ نزن ایساب با Moبالا برای جوشکاری فولاد تیپ 317L با مقاومت به خوردگی حفره ای بااستاندارد E317L-17 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 67.13

الکترود زنگ نزن ایساب آستنیتی برای جوشکاری فولاد 25Cr20Ni مقاوم به حرارت تا 1150 درجه با استاندارد E310-16 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 67.15

الکترود زنگ نزن ایساب  برای جوشکاری فولاد 25Cr20Ni آستنیتی-منگنزی مقاومت خوب به ترک با استاندارد E310-15 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 67.45

الکترود زنگ نزن ایساب آستنیتی برای جوشکاری فولاد منگنزی %(14-12) مقاومت بالا به ترک با استاندارد E307-15 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 67.50

الکترود زنگ نزن ایساب Duplex برای جوشکاری لوله با مقاومت به خوردگی تنشی تا 300 درجه با استاندارد E2209-17ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 67.53

الکترود زنگ نزن ایساب Duplex برای جوشکاری لوله های زنگ نزن داپلکس آستنیتی-فریتی با استاندارد E2209-16 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 67.55

الکترود زنگ نزن ایساب Duplex قلیایی مناسب جوشکاری لوله های داپلک در صنایع offshore با استاندارد E2209-16 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 309L

الکترود زنگ نزن ایساب قلیایی برای جوشکاری فولادهای تیپ 309 و 309L با استاندارد E309L-16 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 67.60

الکترود زنگ نزن ایساب رتیلی-اسیدی برای جوشکاری فولاد 309 در همه حالات بجز سرپایین با استاندارد E309L-17 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 67.70

الکترود زنگ نزن ایساب مولیبدن دار با فلز جوش آستنیتی-فریتی مقاومت بالا به ترک با استاندارد E309MoL-17 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 67.75

الکترود زنگ نزن ایساب برای جوشکاری فولاد تیپ 24Cr13Ni و اتصالات متفاوت و فولاد  309 با استاندارد E309L-15 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 68.15

الکترود زنگ نزن ایساب با فلز جوش فریتی 13Cr% برای جوشکاری فولاد سری 400 با 12Cr% با استاندارد E410-15 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 68.17

الکترود زنگ نزن ایساب برای جوش فولاد ریخته شده زنگ نزن 13Cr4NiMoدر تمام حالات با استاندارد E410NiMo-16 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 68.25

الکترود زنگ نزن ایساب برای جوش فولاد ریخته شده زنگ نزن 13Cr4NiMoمقاوم به خوردگی بااستانداردE410NiMo-15 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 68.53

الکترود زنگ نزن ایساب برای جوشکاری فولاد آستنیتی-فریتی با فاز سوپر داپلکس و زرون 100 با استاندارد  E2594 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 68.55

الکترود زنگ نزن ایساب برای جوشکاری فولاد آستنیتی-فریتی با فاز سوپر داپلکس و زرون 100 با استاندارد  E2594 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 68.81

الکترود زنگ نزن ایساب برای جوشکاری فولادهای نسوز 40%فریت بامقاومت حرارتی تا 1150ºc با استاندارد E312-17 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 68.82

الکترود زنگ نزن ایساب برای جوشکاری فولادهای نسوز 35%فریت بامقاومت حرارتی تا 1150ºc با استاندارد E312-17 ساخت سوئد

الکترود ایساب OK 69.33

الکترود زنگ نزن ایساب با فلز جوش کاملا آستنیتی مقاوم به اسید سولفوریک و خوردگی حفره ای برای جوشکاری فولاد 904L با استاندارد E385-16 ساخت سوئد

 

فروشگاه بزرگ زاده