تاریخ بروزرسانی : 94/12/09

قیمتها برحسب کیلوگرم می باشد

برای کسب اطلاع از قیمت ها با این شماره ٠٩١٢٥١٢٤٧٧٨ تماس حاصل فرمائید .

لیست قیمت الکترود های جوشکاری (ریال)
نام کالا
استاندارد
2.5 3 4 5
الکترود آما 2000
6013
52.000
41.000 41.000
42.000
الکترود آما 1230 7018 98.000
77.000 77.000 79.000
الکترود آما 1439 7018 98.000
77.000 77.000 79.000
الکترود آما 1118 7024 61.000
62.000 63.000 65.000
الکترود آما 1047 6010 125.000 120.000 115.000 --------
الکترود آما 1094 چدن 2.200.000
2.100.000 2.100.000 --------
الکترود سوپر میکا
6013 --------- 38.500 38.500 40.000
الکترود پارس 6013
36.500
36.500 38.000
الکترود یزد
6013لیست قیمت سیم جوش ها Co2
نام کالا
استاندارد
0.8 1.0 1.2 1.6
سیم جوش آما 18-40
SG2
55.200 52.000 50.500 52.300
سیم جوش آما 19-40 SG3 79.000 75.300 71.300 73.500
سیم جوش توحید
SG2 45.500 44.000 39.500
سیم جوش پارس
SG2 46.500 44.000 40.000
سیم جوش آوا
SG2سیم جوش نوا
SG2
سیم جوش چینی
SG2


39.000
سیم جوش های زیرپودری
نام کالا
استاندارد
2.4 3 4 5
سیم جوش آما 12-50
S2
46.500 45.500 45.500 48.000
سیم جوش کاوش
S2
سیم جوش آوا
S2


36.000
پودرهای جوشکاری
نام کالا
استاندارد
قیمت
پودر جوشکاری آما
UNIVERSAL
44.000
پودر جوشکاری کاوش 510

37.500
پودر جوشکاری کاوش 620
36.000
پودر جوشکاری آوا 501

38.000