پودرهای جوشکاری آما

 

خانه پودرهاي جوشكاري معمولی پودر جوشکاری آما OP121TT

OP121TT

 

EN 760 SA FB 1 55 AC H5

DIN 32 522            B FB 1 55 AC 10 MHP5

 

 

نوع ومشخصات: پودر AMA-OP121TT یک پودر از نوع فلوراید قلیایی آگلومره شده است که برای جوشکاری فولادهای دانه ریز استحکام بالا و همچنین جوشکاری فولادهایی که در دمای زیر صفر چقرمه بوده و فولادهای مقاوم به پیر شدن مناسب می باشد.

با توجه به رفتار خنثی این پودر از نظر جذب و سوختن سیلیسیم و منگنز امکان جوشکاری با سیم جوش های دارای درصد بالایی از سیلیسیم و منگنز (57-50, 27-50) فراهم می آید. این پودر بویژه برای جوشکاری با فرایند های پشت سر هم و چند سیمه مناسب است. با توجه به تست COD انجام شده بر جوش ایجاد شده با سیم جوش 57-50 این پودر کاربرد گستره ای در جوشکاری سازه های دریایی دارد.

فلز جوش حاصل از این پودر با سیم جوش مناسب ، چقرمگی بالایی را در دمای زیر صفر تامین می کند. سرباره اندک این پودر ، امکان جوشکاری درزهای دایره شکل قطعات کم قطر را بدون خطر ریزش فراهم می آورد. این پودر جوشهایی منظم و بدون بریدگی کناره آن ایجاد می کند.

- این پودر را می توان با جریان +DC و یا AC تا 1000 آمپر به کار برد.

- پودر مرطوب را باید در دمای 300 تا 350 درجه سانتیگراد مجددا خشک نمود.

- دانه بندی این پودر  با استاندارد DIN 32 522 :2 -20 می باشد.

 

ترکیبات اصلی:

SiO2+TiO2 CaO+MgO Al203 + MnO CaF2
%15 %40 %20 %25

ضریب قلیاییت طبق فرمول بونیژوسکی 3.1 ~

بسته بندی : کیسه 25 کیلیویی کاغذی با لایه پلی اتیلن

 

نحوه عمل متالورژیکی:

مقدار جذب و سوختن عناصر آلیاژی Si, Mn بر حسب مقادیر موجود در سیم جوش

( DVS Merkblan 0907 ,part1)

 

ترکیب شیمیایی فلز جوش خالص:

 

وزن (درصد) نوع سیم جوش

C Si Mn Mo Cr Ni
50-12 0.05-0.08 0.15-0.25 0.7-1.0 - - -
50-15 0.05-0.08 0.15-0.25 1.0-1.4 - - -
50-57 0.05-0.08 0.20-0.40 1.4-1.9 - - -
50-14 0.05-0.08 0.15-0.25 0.7-1.0 0.5 - -
50-17 0.05-0.08 0.15-0.25 1.0-1.4 0.5 - -
50-22 0.05-0.08 0.20-0.30 0.7-1.0 0.5 1.0 -
50-23 0.05-0.08 0.20-0.30 0.5-0.8 1.0 2.2 -
50-24 0.05-0.08 0.25-0.40 1.0-1.3 - - 1.0
50-25 0.05-0.08 0.20-0.30 0.7-1.0 - - 2.0
50-21 0.05-0.08 0.20-0.40 1.3-1.6 0.6 - 1.0

 

خواص مكانيكي فلز جوش خالص:

 

نوع سیم جوش عملیات حرارتی استحكام كششي

(N/mm2)

استحكام تسليم

(N/mm2)

ازدياد طول

Lo=5d(%)

50-12

بدون عملیات حرارتی 450-550 >360 >28

50-15

بدون عملیات حرارتی 530-630 >430 >25

50-57

بدون عملیات حرارتی 540-640 >450 >24

50-14

بدون عملیات حرارتی 580-680 >500 >20

50-17

بازگشت داده شده(1)

600-700 >530 >18

50-22

بازگشت داده شده (1)

550-630 >380 >24

50-22

نرماله و بازگشت داده شده (2)

450-530 >310 >30

50-23

بازگشت داده شده (3)

550-650 >450 >22

50-23

نرماله و بازگشت داده شده است(4)

520-620 >400 >22

50-24

بدون عملیات حرارتی 500-600 >420 >24

50-24

تنش زدایی شده 480-580 >380 >26

50-25

بدون عملیات حرارتی 550-650 >450 >24

50-25

تنش زدایی شده 500-600 >430 >26

50-21

بدون عملیات حرارتی

650-750 >540 >20

50-21

تنش زدایی شده 630-730 >540 >22

 

ISO-V مقاومت به ضربه(joule)

عملیات حرارتی

+20 -+0 -20 -40 -60 -800C

50-12

بدون عملیات حرارتی >180 >160 >100 - - -

50-15

بدون عملیات حرارتی >180 >160 >100 >35 - -

50-57

بدون عملیات حرارتی >200 >180 >140 >100 >70 -

50-14

بدون عملیات حرارتی >140 >120 >100 >70 >50 -

50-17

بازگشت داده شده(1)

>140 >120 >100 >70 >50 -

50-22

نرماله و بازگشت داده شده (2)

>200 >150 - - - -

50-22

بازگشت داده شده (2)

>200 >200 - - - -

50-23

بازگشت داده شده (3)

>140 >100 - - - -

50-23

نرماله و بازگشت داده شده است(4)

>140 >90 - - - -

50-24

بدون عملیات حرارتی >150 >130 >100 >70 >50 -

50-24

تنش زدایی شده >170 >140 >110 >90 >70 -

50-25

بدون عملیات حرارتی >160 >140 >120 >100 >70 >50

50-25

تنش زدایی شده >180 >160 >140 >120 >90 >70

50-21

بدون عملیات حرارتی

>150 >120 >90 >70 >50 -

50-21

تنش زدایی شده >160 >140 >120 >90 >70 -

 

1- بازگشت داده شده در دمای 720-700 درجه سانتیگراد

2- نرماله شده در دمای 920 درجه سانتیگراد (سرد شدن در هوا) + بازگشت داده شده در دمای 700-720درجه سانتیگراد

3- بازگشت داده شده در دمای 730-750 سانتیگراد

4- نرماله شده در دمای 940 درجه سانتیگراد (سرد شدن در هوا)+ بازگشت داده شده در دمای 750-730 درجه سانتیگراد

 

کاربرد:

 

فلز پایه

جوشکاری اتصالی چند پاسی

فولاد هاي عمومی ساختمانی

نوع سیم جوش

StE 255 , WStE 255

50-12,50-15

StE 285 , WStE 285

50-12,50-15

StE315 , WStE 315

50-12,50-15

StE355 , WStE 355

50-12,50-15

StE380 , WStE 380

50-15,50-57

StE420 , WStE 420

50-15,50-57

StE460 , WStE 460

50-57

StE500 , WStE 500

50-24(1),50-21(2)

TStE255 , EStE 255

50-24,50-15,50-57(3)

TStE285 , EStE 285

50-24,50-15,50-57(3)

TStE315 , EStE 315

50-24,50-15,50-57(3)

TStE355 , EStE 355

50-24,50-15,50-57(3)

TStE380 , EStE 380

50-24,50-15,50-57(3)

TStE420 , EStE 420

50-24,50-15,50-57(3)

TStE460 , EStE 460

50-57

TStE500 , EStE 500

50-57(1),50-21(2)

فولادهای مقاوم به خزش

نوع سیم جوش

13 Mo3

50-14,50-17

13 Cr Mo 44

50-22

10 Cr Mo 9 10

50-23

فولادهای مقاوم به سرما

نوع سیم جوش

10 Ni 14(4)

50-25

TTSt 35N, TTSt 35 V

50-25

TTSt 41N, TTSt 41 V

50-25

فولادهای مقاوم به پیری

نوع سیم جوش

ASt 35,ASt 41

50-15

ASt 45,ASt 52

50-15

 

1- فقط ورقهای نازک

2- همچنین برای شرایط تنش زدایی شده

3- برای دمای کاری تا -40 درجه سانتیگراد

4- کمترین دمای کاری -80 درجه سانتیگراد

تائیدیه: لوید رجیستر لندن