سیم جوشهای آما

 

خانه سیم جوشهای زیرپودری سیمهای زیرپودری استیل

 

AMA Trade

Name

DIN 8556

AWS/ASME SFA 5.9

C

Si

Mn

Mo

Cr

Ni

Nb

30-51

UPX2CrNi 19 9

<0.025

0.4

1

19

9

30-52

UPX5CrNiNb 19 9

<0.05

0.4

1.3

19

9

>12xC

30-53

UPX2CrNiMo 19 12

<0.025

0.4

1.3

2.7

19

12

30-54

UPX2CrNiMoNb 19 12

<0.05

0.4

1.3

2.7

19

12

>12xC

30-11S

~ER308L

<0.025

0.2

1.6

 

19

9

 

30-13S

~ER316L

<0.025

0.2

1.6

2.5

19

12

 

30-17S

~ER309L

<0.025

0.2

1.6

23

13

30-19S

~ER310

0.1

0.3

1.6

25.5

20.5