سیم جوشهای آما

 

خانه سیم جوشهای زیرپودری سیمهای زیرپودری معمولی

 

AMA Trade

Name

DIN EN 756

AWS/ASME SFA 5.17

C

Si

Mn

50-11

S1

0.1

<0.15

0.5

50-12

S2

0.1

<0.15

1

50-13

S2Si

0.1

0.2

1

50-15

S3

0.1

0.15

1.5

50-16

S3Si

0.1

0.25

1.35

50-18

S4

0.13

<0.15

>1.8

50-51

El12

0.1

<0.1

0.5

50-52

EM12

0.1

<0.1

1

50-53

EM12K

0.11

0.18

1

50-56

~EM13K

0.12

0.27

1.3

50-57

EH12K

0.12

0.35

1.75

50-61

EH14

0.12

<0.1

1.85