خانه محصولات فرچه های صنعتی

فرچه های سیمی صنعتی

کالا
شرح

سایزهای

فرچه سیمی بافته تخت

115

150

175

فرچه کاسه ای بافته

75

90

100

125

فرچه سیمی افشان تخت

150

175

200

فرچه کاسه ای افشان

75

100

125

150