پودرهای جوشکاری آما

 

خانه محصولات پودر و مفتولهای زیرپودری پودر و مفتولهای زیرپودری آما

پودرهای جوشکاری زیرپودری برای فولادهای عمومی ساختمان :

پودر آما

EN 760

DIN 32522

توضیحات

OP 155
SA MS 1 89 AC
B MS 1 89 AC 8 SKM

پـودر جـوشكاري آگلومره منگنز سيلیكات كه بـراي جوشكاري سرعت بالا مناسب مي باشد.

OP 176
SA MS 188 AC H5
B MS 1 88 AC SK MHP5

پـودر جـوشكاري براي جوشكاري سريع با فرايند جوشكاري دو طرفه در يك پاس در جوشكاري طولي لوله هاي قطور و جوشكاري لوله هاي حلزوني با جداره نازك مناسب مي باشد.

OP 119
A CS 1 77 AC
B CS 1 77 AC 10 M

پـودر جـوشكاري آگلومره از نوع كلسبم سيليكات براي جوشكاري فـولادهاي عمودي ساختماني، فولادهاي مخازن تحت فشار، فولادهاي لوله سازي و همچنين فولادهاي دانه ريز ساختماني مناسب مي باشد.

OP 143
A CS 1 98 AC B CS 1 98 AC 12 M پـودر جـوشكاري از نوع كلسبم سيليكات آگلومره مي باشد كه براي جوشكاري فـولادهاي ساختماني، فولادهاي مخازن تحت فشار، فولادهاي لوله سازي و همچنين دانه ريز بكار مي رود.
OP 181
A AR 1 88 AC B AR 1 88 AC 10 SKM پـودر جـوشكاري از نوع آلومينات روتيلي آگلومره شده مـي باشد كه براي جوشكاري فـولادهاي ساختماني، مخازن تحت فشار و فولادهاي لوله سازي و همچنين فولادهاي دانه ريز با استحكام تسليم تا 355 N/mm2 مناسب است.
OP 185
A AR 1 88 AC BAR 1 88 AC 10 SKM اين پـودر از نوع آلومينات روتيلي آگلومره بوده و براي جوشكاري فـولادهاي عمومي ساختماني، فـولادهاي لوله سازي و مخازن تحت فشار و همچنين فولادهاي ساختماني دانه ريز با استحكام تسليم تا 355 N/mm2 بكار مي رود.
UNIVERSAL A AR 1 97 AC B AR 1 97 AC 10 SKM پـودر جوشكاري از نوع آلومينات روتيلي آگلومره است كه براي جوشكاري فـولادهاي عمومي ساختماني، فـولادهاي مخازن تحت فشار و لوله سازي همچنين فولادهاي دانه ريز با استحكام تسليم 355 N/mm2مناسب مي باشد.
OP 123
AAB 1 67 AC BAB 1 67 AC 10 M پـودر جوشكاري از نوع آلومينات قليايي آگلومره شده بوده و بمنظور جوشكاري فـولادهاي ساختماني، فـولادهاي لوله سازي، مخازن فولادي تحت فشار و همچنين فولادهاي دانه ريز بكار مي رود
OP 132
SA AB 167 AC H5 BAB 1 67 AC 12 MHP5 پـودر جوشكاري از نوع آلومينات قليايي آگلومره شده مي باشد كه براي جوشكاري فـولادهاي تا استحكام تسليم 450 N/mm2و فولادهاي لوله تا گريد X70 مورد استفاده قرار مي گيرد.
OP 139
A FB 1 53 DC HP 5 B FB 1 53 DC 8 HP 5 ايـن پـودر جوشكاري از نوع فلورايد قليايي آگلومره شده مي باشد كه بـراي جـوشكاري فـولادهاي دانه ريز با استحكام بالا و فولادهاي مقاوم به خزش مناسب است.
OP 122TT
A FB 1 55 AC B FB 1 55 AC 10 MHP 7 پودر جوشکاری از نوع فلورايد قليايي آگلومره شده است كه بـراي جـوشكاري فـولادهاي دانه ريزاست که برای فولادهای دانه ریز استحكام بالا و همچنين جوشكاري فولادهاي كه در دماي زير صفر چقرمه بوده و فـولادهاي مقاوم به پير شدن مناسب مي باشد.
OP 120
A FB 1 65 AC HP 5 B FB 1 65 AC 12 MHP 5 پـودر جـوشكاري از نـوع فـلورايد قليايـي آگلومـره بوده و بـراي جـوشكـاري اتصالـي فـولادهـاي سـاختماني ، فـولادهـاي مـخازن تـحت فـشار ،فـولادهـاي لـوله سازي و همچنين فـولادهاي دانه ريز مـناسب مـي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

پودرهای جوشکاری زیرپودری برای فولادهای زنگ نزن:

پودر آما
EN 760
DIN 32522

توضیحات

OP 71 Cr A FB 2 63 DC B FB 5637 45 DC 8K

پـودر جـوشكاري از نوع فلورايد قليايـي آگلومـره مخصوص با كربن خيلي كم مي باشد. اين پـودر به همراه سيم جوشهاي استاندارد DIN براي جـوشكاري فـولادهاي ضد زنگ اوستنيتي و مقاوم به حرارت مورد استفاده قرار مي گيرد.

OP 720
A FB 2 55AC
B FB 6 55455 AC 8 MHP 5

پـودر جـوشكاري مخصوص آگلومـره فلورايد قليايي كه براي جوشكاري فولادهاي مقاوم به حرارت و ضد زنگ اوستنيتي به همراه سيم جوشهاي استاندارد DIN بكار مي رود.

 

 

 

 

 

پودرهای جوشکاری زیرپودری مخصوص روکشی سخت:

پودر آما
EN 760
DIN 32522

توضیحات

OP 250A
A CS 3 97 AC B CS 3 97 CCrMo AC 8

اين پـودر از نوع آگلومـره آلياژي بوده و به همراه سيم جوش S2 بمنظور روكشي سخت بكار مي رود. اثر آلياژي اين پودر بستگي زيادي به پارامترهاي انتخاب شده دارد.

 

سيم جوش هاي زير پودري بدون آلياژ:

Mn

Si

C
EN 756
AWS/ASME
SFA 5.1

0.5

<0.15

0.1

S1
1

<0.15

0.1

S2
1

0.2

0.1

S2Si

1.5

0.15

0.1

S3

1.35

0.25

0.1

S3Si

0.5

<0.1

0.1

 

El12

1

<0.1

0.1

EM12

1

0.18

0.11

EM12K